แนะนำการใช้งาน

5 พฤศจิกายน 2558

เนื้อหาหนังสือธรรมะที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ ได้รับการรวบรวมมาจากหลายแหล่งด้วยวิธีการต่างๆ บางเรื่องได้รับการคีย์ขึ้นใหม่จากหนังสือเล่มเก่าๆ ที่พอจะใช้เป็นต้นฉบับได้ บางเรื่องได้จากไฟล์ข้อมูลที่มีผู้คีย์ไว้เมื่อนานมาแล้ว เป็นต้น จากนั้นจึงนำมาตรวจทาน และจัดรูปแบบให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับหนังสือมากที่สุด

ในแง่ประเภทของเนื้อหานั้น เราได้รวบรวมเรื่องที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้ว (เท่าที่ได้รับอนุญาตให้นำมาเผยแพร่ได้) รวมถึงเรื่องที่มีผู้อื่นได้กล่าวถึงหรืออ้างอิงผลงานธรรมะของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไว้ด้วย เพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจให้ได้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น

การแบ่งกลุ่มเนื้อหา

เนื้อหาที่นำมารวบรวมไว้ในที่นี้ มีหลายประเภทด้วยกัน เราจึงจัดแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่กว้างๆ เพื่อความสะดวกในการค้นคว้า ดังนี้

ธรรมนิพนธ์ คือเรื่องที่พระพรหมคุณาภรณ์ได้นิพนธ์ไว้เอง หรือญาติโยมนำเสียงที่บันทึกไว้มาถอดเทปจัดพิมพ์เป็นเล่มหนังสือแจกจ่ายกัน มีประวัติอยู่ในฐานข้อมูลของทางวัดญาณเวศกวัน เรื่องในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย แต่มีบางเรื่องที่ท่านได้นิพนธ์ไว้เป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ต้นด้วย

ธรรมนิพนธ์แปล คือเรื่องที่มีผู้สนใจนำไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งอาจมีทั้งภาษาอังกฤษ เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น

บทความ/ข้อเขียน คือเรื่องที่พระพรหมคุณาภรณ์ได้เขียนไว้เป็นบทความสั้นๆ

ผู้อื่นเขียนถึง คือเรื่องที่มีบุคคลภายนอกได้เขียนเกี่ยวกับพระพรหมคุณาภรณ์หรือผลงานของท่าน

การอ้างอิงเนื้อหา

ในกระบวนการทำงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเนื้อหาในเว็บไซต์แห่งนี้ แม้ว่าจิตอาสาจะได้ตั้งใจทำอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุดแล้วก็ตาม ความผิดพลาดก็ยังอาจเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ เพื่อมิให้ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนขยายวงกว้างขึ้นไปอีก จึงขอให้ผู้ใช้งานที่ต้องการอ้างอิงเนื้อหาธรรมะของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไปใช้ในงานศึกษาค้นคว้าของตนอย่างเป็นทางการ โปรดอ้างอิงจากต้นฉบับหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วเป็นสำคัญ โดยถือว่าเว็บไซต์แห่งนี้เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการค้นหาขั้นต้นและในการเผยแพร่ผลงานของท่านผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เท่านั้น

No Comments