กฐินสู่ธรรม
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 31 ตุลาคม 2536

..หนังสือที่ระลึกทอดกฐินสามัคคี ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ ที่รวบรวมธรรมนิพนธ์เกี่ยวกับพิธีการปวารณา, การตักบาตรเทโว, การทอดกฐิน, ความรู้เกี่ยวกับวัด, หลักของชาวพุทธ, ธรรมะฉบับเรียนลัด, ส…

กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 9 พฤษภาคม 2536

…ในชีวิตของมนุษย์ ความสุขเป็นเรื่องสำคัญ เราจะต้องยอมรับความจริง ถ้าเราจะมีความคิดและชีวิตที่ทวนกระแส เราจะต้องให้ชีวิตที่ทวนกระแสของเรามีความสุขด้วย มิฉะนั้นแล้วการทวนกระแสนั้นจะไม่ยั่งยืน ชีวิ…

คนไทยกับป่า
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 28 เมษายน 2536

…อารยธรรมตะวันตกมาจากรากฐานทางความคิด  ที่มองมนุษย์แยกต่างห่างจากธรรมชาติ  แล้วไม่ใช่มองมนุษย์แยกต่างห่างจากธรรมชาติเท่านั้น  ยังมองในลักษณะที่มนุษย์จะต้องเข้าไปครอบงำ ครอบครอง เป็นนายเหนือธรรมช…

จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร?
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 23 เมษายน 2536

…คนที่พัฒนาดีแล้วจะมีคุณสมบัติที่สำคัญคือ พึ่งตนเองได้โดยมีอิสรภาพ แต่คุณสมบัตินี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเขารู้จักใช้ปัจจัยภายใน เพราะถ้าเขายังต้องอาศัยปัจจัยภายนอก ก็คือ การที่ยังต้องพึ่งพา ยังไม่มี…

สถานการณ์พระพุทธศาสนา: พลิกหายนะ เป็นพัฒนา

เมื่อได้เห็นได้ยินข่าวเสียหายเหล่านี้ในวงการพระสงฆ์ เราจะต้องรู้ตระหนักว่า มันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของพระสงฆ์เท่านั้น แต่นี่คือปัญหาของสังคมไทยทั้งหมด ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยให้รู้ว่าเวลานี้ แม้แต่ส่วนที่ละ…

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 8 กุมภาพันธ์ 2536

…ในการเดินทางของชีวิตมนุษย์ทั้งหลาย ที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนกันไป และเสี่ยงภัยมากมาย ท่ามกลางความไม่เที่ยงแท้แน่นอน และอนาคตที่ไม่อาจรู้ได้นี้ ก็น่าเห็นใจ คนทั้งหลายมีกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา กำลั…

ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 16 มกราคม 2536

…พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองในพระสูตรหนึ่ง มีพุทธพจน์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งหลาย อาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตร…” …แต่สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ จะต้องรู้เ…