Search results for: สมาธิ

สรุปความ
เนื้อหาหลัก / 19 พฤศจิกายน 2563

เป็นตอนที่ 15 จาก 16 ตอนของ สมาธิแบบพุทธ

สรุปความ เท่าที่พูดมานี้ ก็ให้รู้เรื่องสมาธิเป็นพื้นฐานไว้ก่อน ให้รู้ว่าสมาธิในพระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายอย่างไร ให้รู้ประโยชน์คุณค่า ทั้งที่เป็นผลพลอยได้ และผลที่ต้องการแท้จริง ตั้งแต่ก่อนพุทธกาล เขาใ…

ดูใจ ขึ้นไปให้ถึงปัญญา ไม่ใช่ปล่อยใจให้จมอยู่ใต้สิ่งที่ดู
เนื้อหาหลัก / 7 มีนาคม 2557

เป็นตอนที่ 7 จาก 8 ตอนของ ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ

ดูใจ ขึ้นไปให้ถึงปัญญา ไม่ใช่ปล่อยใจให้จมอยู่ใต้สิ่งที่ดู ทีนี้ก็มาดูใจ ดูใจนี่ ถ้าว่าถึงหลักเดิมก็คือ จิตตานุปัสสนา ในสติปัฏฐาน ๔ เมื่อปฏิบัติในระยะแรกๆ บางสำนักก็จะเน้นการดูจิต มันเป็นเทคนิคของสำนัก…

วินัยมาช่วยให้ปฏิบัติธรรมได้จริง ย้ำให้ยิ่งต้องเข้มแข็งในการฝึก
เนื้อหาหลัก / 7 มีนาคม 2557

เป็นตอนที่ 6 จาก 8 ตอนของ ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ

วินัยมาช่วยให้ปฏิบัติธรรมได้จริง ย้ำให้ยิ่งต้องเข้มแข็งในการฝึก กิจวัตรเป็นต้นนั้น เป็นส่วนหนึ่งของวินัย ว่าโดยความหมายทั่วไป วินัยนี้มุ่งในแง่สังคม มันเป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ชุมชนมีความประพฤติเสมอก…

เมื่อปฏิบัติถูกชัดแน่แล้ว ก็เข้มแข็งจริงจังแน่วไปเลย
เนื้อหาหลัก / 7 มีนาคม 2557

เป็นตอนที่ 5 จาก 8 ตอนของ ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ

เมื่อปฏิบัติถูกชัดแน่แล้ว ก็เข้มแข็งจริงจังแน่วไปเลย ตอนนี้ ถ้าชัดแก่ตนแล้วว่า เรารู้ความหมายและความมุ่งหมายเข้าใจถูกต้อง ทีนี้ก็ปฏิบัติด้วยความเข้มแข็ง จิตใจก็จะแช่มชื่นเบิกบาน มีความมั่นใจ ก็เอาจริง…

ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม: แกนนำการศึกษา
หนังสือ / 5 พฤษภาคม 2556

องค์ประกอบภายในทางจิตใจที่มนุษย์มีเป็นพิเศษ ต่างจากชีวิตแบบอื่นๆ และทำให้มนุษย์มีคุณลักษณะความสามารถเป็นพิเศษเหนือกว่าชีวิตอื่นๆ นั้น ก็คือกุศลธรรม ที่เรียกว่าสติปัญญา ส่วนการเล่าเรียน ฝึกฝน อบรม เพื่…

จดหมายตอบ นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล เรื่อง “จิตวิญญาณ”
บทสนทนา/สัมภาษณ์ / 18 กรกฎาคม 2554

จดหมายตอบ นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล เรื่อง “จิตวิญญาณ” วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เจริญพร คุณหมอ โดยสาราณียธรรม ตามที่คุณหมอได้ขอให้อาตมาพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเ…

แค่สี่เท้า ก็ก้าวไปถึง นี่ติดล้อด้วย เลยช่วยให้เร็วและถึงด้วยกัน
เนื้อหาหลัก / 24 ธันวาคม 2548

เป็นตอนที่ 4 จาก 7 ตอนของ ปี ๔๙ ใช้ให้ครบสี่เท้า ต้องก้าวหน้าแน่

แค่สี่เท้า ก็ก้าวไปถึง นี่ติดล้อด้วย เลยช่วยให้เร็วและถึงด้วยกัน   เมื่อเรามีอิทธิบาท ๔ ที่จะก้าวไปให้ประสบความสำเร็จด้วยดี ที่เรียกว่ามีสี่เท้าพร้อมแล้ว ก็จะต้องพิจารณาว่า เราจะก้าวไปในการทำอะไร…

๕) ทำกรรมเก่าให้เกิดประโยชน์
เนื้อหาหลัก / 1 เมษายน 2548

เป็นตอนที่ 5 จาก 7 ตอนของ เหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท และกรรม

๕) ทำกรรมเก่าให้เกิดประโยชน์ คนไทยสมัยนี้ได้ยินคำว่า “กรรม” มักจะนึกไปในแง่ว่ากรรมจะตามมาให้เคราะห์ให้โทษอย่างไร พูดถึงกรรมก็จะนึกถึงอะไรอย่างหนึ่งที่คอยตามจะลงโทษ หรือทำให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ โด…

๔) วิธีปฏิบัติต่อกรรม
เนื้อหาหลัก / 1 เมษายน 2548

เป็นตอนที่ 4 จาก 7 ตอนของ เหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท และกรรม

๔) วิธีปฏิบัติต่อกรรม เมื่อพูดถึงหลักกรรม ปัญหาที่พูดกันมากที่สุดก็คือ ทำดีได้ดี จริงหรือไม่? ทำไมฉันทำดีแล้ว ไม่เห็นได้ดี? ถ้าเข้าใจปฏิจจสมุปบาท ในเรื่องเหตุปัจจัยอย่างที่พูดไปแล้ว ปัญหาอย่างนั้นจะหม…

บุคคล ๓ กลุ่ม
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 9 จาก 39 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

บุคคล ๓ กลุ่ม ในเรื่องนี้ เราอาจแบ่งประเภทของคนออกได้เป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง คือ บุคคลประเภทที่พูดว่า เขาไม่สามารถมีชีวิตอยู่โดยปราศจากโน่น ปราศจากนี่ และเราก็มี กลุ่มที่สอง ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่ากลุ่…