Search results for: สมาธิ

ตอน ๒ วิธีป้องกันและแก้ไขโทษของสมาธิ
เนื้อหาหลัก / 5 พฤษภาคม 2539

เป็นตอนที่ 10 จาก 16 ตอนของ สมาธิแบบพุทธ

ตอน ๒ วิธีป้องกันและแก้ไขโทษของสมาธิ   ท่านพูดไว้ในคัมภีร์ให้รู้ว่า สมาธิมีทั้งคุณและโทษ โทษของสมาธิคืออะไร ท่านสอนไว้ว่า สมาธิเป็นพวกเดียวกันกับโกสัชชะ คือความเกียจคร้าน พอได้สมาธิ จิตสงบ ก็สบาย…

สมาธิ เคยว่า meditation แต่เดี๋ยวนี้ว่า concentration
เนื้อหาหลัก / 5 พฤษภาคม 2539

เป็นตอนที่ 2 จาก 16 ตอนของ สมาธิแบบพุทธ

สมาธิ เคยว่า meditation แต่เดี๋ยวนี้ว่า concentration เมื่อพูดถึงคำว่าสมาธิ ถ้าจะถามถึงคำฝรั่งที่เรามักจะได้ยินเขาใช้สำหรับสมาธิ โยมมักจะนึกถึงคำว่า meditation ซึ่งใช้กันเกลื่อน แต่ความจริง meditation…

สรุปความ
เนื้อหาหลัก / 19 พฤศจิกายน 2563

เป็นตอนที่ 15 จาก 16 ตอนของ สมาธิแบบพุทธ

สรุปความ เท่าที่พูดมานี้ ก็ให้รู้เรื่องสมาธิเป็นพื้นฐานไว้ก่อน ให้รู้ว่าสมาธิในพระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายอย่างไร ให้รู้ประโยชน์คุณค่า ทั้งที่เป็นผลพลอยได้ และผลที่ต้องการแท้จริง ตั้งแต่ก่อนพุทธกาล เขาใ…

ดูใจ ขึ้นไปให้ถึงปัญญา ไม่ใช่ปล่อยใจให้จมอยู่ใต้สิ่งที่ดู
เนื้อหาหลัก / 7 มีนาคม 2557

เป็นตอนที่ 7 จาก 8 ตอนของ ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ

ดูใจ ขึ้นไปให้ถึงปัญญา ไม่ใช่ปล่อยใจให้จมอยู่ใต้สิ่งที่ดู ทีนี้ก็มาดูใจ ดูใจนี่ ถ้าว่าถึงหลักเดิมก็คือ จิตตานุปัสสนา ในสติปัฏฐาน ๔ เมื่อปฏิบัติในระยะแรกๆ บางสำนักก็จะเน้นการดูจิต มันเป็นเทคนิคของสำนัก…

วินัยมาช่วยให้ปฏิบัติธรรมได้จริง ย้ำให้ยิ่งต้องเข้มแข็งในการฝึก
เนื้อหาหลัก / 7 มีนาคม 2557

เป็นตอนที่ 6 จาก 8 ตอนของ ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ

วินัยมาช่วยให้ปฏิบัติธรรมได้จริง ย้ำให้ยิ่งต้องเข้มแข็งในการฝึก กิจวัตรเป็นต้นนั้น เป็นส่วนหนึ่งของวินัย ว่าโดยความหมายทั่วไป วินัยนี้มุ่งในแง่สังคม มันเป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ชุมชนมีความประพฤติเสมอก…

เมื่อปฏิบัติถูกชัดแน่แล้ว ก็เข้มแข็งจริงจังแน่วไปเลย
เนื้อหาหลัก / 7 มีนาคม 2557

เป็นตอนที่ 5 จาก 8 ตอนของ ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ

เมื่อปฏิบัติถูกชัดแน่แล้ว ก็เข้มแข็งจริงจังแน่วไปเลย ตอนนี้ ถ้าชัดแก่ตนแล้วว่า เรารู้ความหมายและความมุ่งหมายเข้าใจถูกต้อง ทีนี้ก็ปฏิบัติด้วยความเข้มแข็ง จิตใจก็จะแช่มชื่นเบิกบาน มีความมั่นใจ ก็เอาจริง…

ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม: แกนนำการศึกษา
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 5 พฤษภาคม 2556

องค์ประกอบภายในทางจิตใจที่มนุษย์มีเป็นพิเศษ ต่างจากชีวิตแบบอื่นๆ และทำให้มนุษย์มีคุณลักษณะความสามารถเป็นพิเศษเหนือกว่าชีวิตอื่นๆ นั้น ก็คือกุศลธรรม ที่เรียกว่าสติปัญญา ส่วนการเล่าเรียน ฝึกฝน อบรม เพื่…

จดหมายตอบ นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล เรื่อง “จิตวิญญาณ”

จดหมายตอบ นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล เรื่อง “จิตวิญญาณ” วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เจริญพร คุณหมอ โดยสาราณียธรรม ตามที่คุณหมอได้ขอให้อาตมาพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเ…

แค่สี่เท้า ก็ก้าวไปถึง นี่ติดล้อด้วย เลยช่วยให้เร็วและถึงด้วยกัน
เนื้อหาหลัก / 24 ธันวาคม 2548

เป็นตอนที่ 4 จาก 7 ตอนของ ปี ๔๙ ใช้ให้ครบสี่เท้า ต้องก้าวหน้าแน่

แค่สี่เท้า ก็ก้าวไปถึง นี่ติดล้อด้วย เลยช่วยให้เร็วและถึงด้วยกัน   เมื่อเรามีอิทธิบาท ๔ ที่จะก้าวไปให้ประสบความสำเร็จด้วยดี ที่เรียกว่ามีสี่เท้าพร้อมแล้ว ก็จะต้องพิจารณาว่า เราจะก้าวไปในการทำอะไร…

(การพัฒนาความสุข คือการศึกษา)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 3 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

ความสุขนี่มันมีหลายระดับ การพัฒนามนุษย์ก็คือ การพัฒนาความสุขไปด้วย มนุษย์จะรู้จักความสุขอีกมากมายที่ประณีตสูงขึ้นไป ทีนี้ในเมื่อเขา ไม่มี ไม่รู้จักความสุขที่สูงขึ้นไป เขาก็รู้จักอยู่อย่างเดียวจากการเส…