พระพุทธศาสนากับสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2526

เป็นตอนที่ 2 จาก 15 ตอนของ พุทธศาสนากับสังคมไทย

พระพุทธศาสนากับสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง วันนี้อาตมารู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมกถาในสถานที่นี้ ซึ่งมีผู้ใฝ่รู้ทางวิชาการและใฝ่ความรู้ทางธรรม เรื่องที่จะพูดในวันนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพ…

— จากความไม่ยอมรู้ คณะสงฆ์กับพระเณรไปคนละทาง คุมกันไม่ได้ เกิดปัญหาหลากหลาย จุดหมายเพื่อพระศาสนาก็เสีย
เนื้อหาหลัก / 25 พฤศจิกายน 2517

เป็นตอนที่ 8 จาก 20 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน

จากความไม่ยอมรู้ คณะสงฆ์กับพระเณรไปคนละทาง คุมกันไม่ได้ เกิดปัญหาหลากหลาย จุดหมายเพื่อพระศาสนาก็เสีย การพรางตาตนเองของคณะสงฆ์ ของรัฐ และของสังคม ด้วยการไม่รับรู้ความจริงและการสร้างมโนภาพขึ้นไว้อ้างนั้…

คณะสงฆ์เป็นสถาบันสังคมตัวอย่าง
เนื้อหาหลัก / 1 มกราคม 2513

เป็นตอนที่ 2 จาก 10 ตอนของ พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต

คณะสงฆ์เป็นสถาบันสังคมตัวอย่าง เมื่อพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นนั้น ความเป็นอยู่ของประชาชนในชมพูทวีป ถูกกำหนดด้วยระบบความเชื่อถือและคำสอนของศาสนาพราหมณ์ ในทางสังคม มนุษย์ถูกแบ่งออกเป็นวรรณะต่างๆ ๔ วรรณะ คื…