— จุดหมาย ๓ ด้าน
เนื้อหาหลัก / 24 กรกฎาคม 2540

เป็นตอนที่ 4 จาก 14 ตอนของ พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม

อนึ่ง ประโยชน์หรือจุดหมาย (อัตถะ) ทั้ง ๒ หรือ ๓ ระดับนี้ แยกออกไปอีกเป็น ๓ ด้าน ซึ่งบัณฑิตที่แท้จริงจะต้องบำเพ็ญให้สำเร็จ คือ ๑. ประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) คือ ประโยชน์ ๓ ระดับที่กล่าวข้างต้นนั้น ที่พึงทำใ…

๑. จุดหมายของการพัฒนาคนและสังคม
เนื้อหาหลัก / 24 กรกฎาคม 2540

เป็นตอนที่ 2 จาก 14 ตอนของ พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม

๑. จุดหมายของการพัฒนาคนและสังคม ชีวิตจะดีงามมีความสุข ประเทศชาติจะรุ่งเรืองมั่นคง และสังคมจะร่มเย็นเกษมศานต์ ด้วยปัจจัยสำคัญที่สุด คือ การพัฒนาคน ซึ่งจะทำให้คนเป็นคนดีมีความสุข และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที…

— ศิษย์ในฐานะที่เป็นผลผลิตและที่พิสูจน์สัมฤทธิผลของการศึกษา
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 35 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

ศิษย์ในฐานะที่เป็นผลผลิตและที่พิสูจน์สัมฤทธิผลของการศึกษา ต่อไปก็คือหน้าที่ของศิษย์ ศิษย์มีหน้าที่ในทางการศึกษาอย่างไร นอกจากหน้าที่ที่สัมพันธ์กับหน้าที่ของครูอาจารย์ ในแง่ที่เป็นสิปปทายก คือการรับศิล…