ป้อนเนื้อหาขึ้นเว็บ

17 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์

เพื่อนำเนื้อหาธรรมนิพนธ์ในรูป text file ขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ โดยมีการจัดแบ่งเนื้อหาเป็นตอนๆ สอดคล้องกับสารบัญในเล่มหนังสือที่พิมพ์แล้ว มีการจัดรูปแบบอักษร วรรคตอน ให้ใกล้เคียงกับที่พิมพ์เป็นหนังสือเล่มมากที่สุด

แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

 1. ป้อนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธรรมนิพนธ์ก่อน เช่น คำโปรย ประวัติความเป็นมา สารบัญ ฯลฯ
 2. ป้อนเนื้อหาธรรมนิพนธ์ จัดแบ่งเป็นตอนให้สอดคล้องกับสารบัญและการแบ่งบท/ตอน ในเล่มจริง โดยอาจต้องปรับตามข้อจำกัดของระบบจัดการเว็บไซต์ด้วย (ในเว็บนี้คือ WordPress) ทั้งนี้ ส่วนของเนื้อหายังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทอีกคือ เนื้อหาหลักของธรรมนิพนธ์ และ เนื้อหาประกอบ

การป้อนข้อมูลธรรมนิพนธ์

 1. ใส่ชื่อเรื่อง และกำหนด slug โดยย่อชื่อเรื่องให้พอเข้าใจ นำมาใช้เป็น slug
 2. เลือก category เป็น “ธรรมนิพนธ์” (ไม่ต้องเลือก category “ธรรมนิพนธ์แนะนำ”)
 3. กำหนด Featured Image โดยเลือกภาพปกที่ตรงกับเรื่อง จากภาพที่มีอยู่แล้วใน Media Library

การป้อนเนื้อหาธรรมนิพนธ์

 1. แบ่งเนื้อเรื่องทั้งหมดออกเป็นส่วนย่อย บท ตอน หรือหัวข้อ ตามปริมาณเนื้อหา นับจำนวนตอนที่แบ่งไว้ในใจ
 2. เริ่มป้อนเนื้อหาเข้าสู่ระบบเรียงไปตามลำดับ
 3. ใส่ชื่อบทหรือชื่อตอน และกำหนด slug โดยย่อชื่อบทหรือชื่อตอนนั้นให้พอเข้าใจ นำมาใช้เป็น slug (สำหรับบทแรกสุดซึ่งอาจไม่มีชื่อ อาจกำหนดเป็น “(กล่าวนำ)”, “(บทนำ)” หรือคำอื่นๆ ตามความเหมาะสมของเนื้อหาส่วนนั้น
 4. เลือก category โดย สำหรับเนื้อหาหลัก กำหนดเป็น “เนื้อหาธรรมนิพนธ์” ส่วนคำอนุโมทนา ภาคผนวก คำนำ หรือเนื้อหาประกอบอื่นๆ กำหนดเป็น “เนื้อหาประกอบ”
 5. กำหนดวันที่โดยอ่านจากเนื้อหา เช่น
  – ถ้าเป็นการแสดงธรรมเทศนา ให้ใช้วัน/เวลาที่แสดง (มักจะระบุไว้ในเชิงอรรถของเนื้อหาหน้าแรก) และหากไม่ทราบเวลา ให้กำหนดเป็น 06:00
  – หากเป็นงานเขียนขึ้นใหม่ ให้ใช้วันที่ระบุไว้ หากไม่มี ให้ใช้วันอนุโมทนา กำหนดเวลาเป็น 06:00
 6. เลือก series จากตัวเลือกชื่อเรื่องที่มี หากเพิ่งคีย์เป็นส่วนแรกของเรื่อง ให้เพิ่มชื่อเรื่องเข้าไปเป็น series ใหม่ แล้วกำหนดลำดับของโพสต์เนื้อหานี้ ว่าเป็นลำดับที่เท่าไหร่ของ series (ขึ้นกับการแบ่งตอนในขั้นแรก)
 7. หากยังต้องแก้ไขหรือป้อนเนื้อหาต่อไปอีก แต่ต้องการบันทึกไว้ในระบบก่อน ให้สั่ง Save Draft จนกว่าจะพร้อมแสดงบนเว็บไซต์ จึงค่อยสั่ง Publish

หลังจากป้อนข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทยอยจัดรูปแบบตัวอักษรในเนื้อหาต่อไป (อ่านวิธีการจัดรูปแบบเนื้อหาได้ในหัวข้อ “จัดรูปแบบเนื้อหา”)

เพิ่มเติม: การกำหนดรูปปกให้ Series

 1. ตรวจดูว่ามีรูปปกอยู่ใน Media Library เรียบร้อยแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่มีให้อัพโหลดรูปเข้าไปใน Media Library และระบุ Title, Alternate Text ให้เรียบร้อยก่อน
 2. เลือกเมนู Posts > Manage Series เพื่อเข้าไปจัดการ Series
 3. คลิก Edit ที่ series ที่ต้องการ
 4. คลิกปุ่ม Select Image แล้วเลือกรูปภาพจาก Media Library

No Comments