คู่มือดำเนินชีวิต

เป็นหนังสือที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เรียบเรียงขึ้นในโอกาสที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับการสอนพระพุทธศาสนา ที่วิทยาลัยสวอร์ทมอร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้อุปถัมภ์บำรุง และเป็นธรรมทานเค…