ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

การศึกษาจัดตั้งก็คือไม่ใช่การศึกษาแท้ หมายความว่าเป็นการจัดตั้งเพื่อเอื้อต่อการที่จะเกิดมีการศึกษา หรือการจัดตั้งที่เอื้อต่อการเกิดขึ้นของการศึกษา เราจัดตั้งเพื่อช่วยให้การศึกษาเกิดขึ้น หรือพัฒนาขึ้นใ…

อุดมศึกษา ที่โยงตลอดลงมาถึงฐาน

สภาสถาบันราชภัฏมีนโยบายจะสร้างมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ โดยมีความเป็นไทยและสู่ความเป็นไท ซึ่งก็คือจะต้องมีคุณภาพ และคุณภาพนั้นจะต้องสัมพันธ์กับพื้นฐานรากเหง้าหรือภูมิหลังของตนเอง ซึ่งจะต้องเชื่อมต่อกันให…

ไขข้อข้องใจของ นพ.ดำรงค์ ธนะชานันท์
ถอดจากบันทึกเสียง / 26 กรกฎาคม 2543

…ได้ประจักษ์ในความจริงว่า เราได้มีสิ่งที่วิเศษสุดคือพุทธศาสนา อยู่แค่อื้อม ได้ประจักษ์ว่าพุทธศาสนานั้นเป็นของจริง เป็นสิ่งที่ถูกค้นพบ และนำเสนออย่างมีเหตุผล ไม่ได้เป็นปรัชญา หรือความเชื่อบนรากฐา…

โครงสร้างพระไตรปิฎกและความหมายในภาษาอังกฤษ และแนวอภิธรรม ๗ คัมภีร์

พระภิกษุผู้สืบต่อพระพุทธศาสนา ควรมีความรู้พอจะอธิบายพระไตรปิฎก ให้บุคคลภายนอกเข้าใจได้ถูกต้อง สามารถพูดให้เห็นภาพได้ทั่ว ยิ่งเป็นพระธรรมทูตมีหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วย ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจมาก…

สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม

ถ้าสื่อมวลชนมีความเพียรพยายามในการสร้างสรรค์ ในการใช้สติปัญญา ในการใช้เหตุผล ในการพัฒนาตนเองและพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพของประชาชนด้วย มาตรฐานของสื่อมวลชนก็จะเกิดขึ้น ความเชื่อถือในระยะยาวก็จะเกิดขึ้น &#…