มติชนสัมภาษณ์ กรณี พระยันตระ อมโร
บทสนทนา/สัมภาษณ์ / 28 มกราคม 2537

องค์ประกอบที่สำคัญคือประชาชน ประชาชนนี้ ถ้าเป็นผู้มีทัศนคติถูกต้อง เป็นผู้มีหลัก ก็จะไม่ค่อยเกิดผลเสียหายเท่าไร บางที่กลับจะได้ประโยชน์ด้วย คือได้บททดสอบหรือบทเรียน แต่ถ้าประชาชนวางใจไม่ถูกและไม่มีหลั…

พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย
บทสนทนา/สัมภาษณ์ / 12 มิถุนายน 2532

…พระพุทธเจ้าได้ฝากพระธรรมวินัยไว้ ทั้งให้เป็นศาสดาของชาวพุทธ แล้วก็ฝากไว้ให้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีภาระรับผิดชอบ ในการที่จะศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง แล้วก็ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกั…

แรงจูงใจในการเขียน กรณีสันติอโศก

…ควรคำนึงถึงความจริงที่ว่า พระที่ประพฤติเหลวไหลวิปริตต่างๆ กันนั้น แม้แต่จะเป็นการเสียหายแก่ส่วนรวม ซึ่งบางทีก็รุนแรง แต่ก็เป็นการเสียหายเฉพาะกรณีและทำลายพระศาสนาที่เปลือกผิวเข้าไป ส่วนพระที่แปล…

ฝรั่งเจริญเพราะดิ้นรนให้พ้นจากการบีบคั้นของศาสนาคริสต์

… ประการหนึ่ง ทางศาสนาคริสต์นั้น ถือเอาศรัทธาเป็นใหญ่ และศรัทธาของเขานี้มีความหมายเป็นการกำหนดว่า ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ คือมีลักษณะบังคับด้วย เพราะฉะนั้น ถ้าหากใครไม่เชื่อก็ว่าเป็นบา…

สนทนาธรรมกับนักคิดชาวพุทธที่สวนโมกข์

…บรรณาธิการของหนังสือนี้ (ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์) หนังสือนี้เป็น ๒ ภาค คือ ภาค ๑ หัวใจ พุทธศาสนาและการสื่อสู่ชนร่วมสมัย ซึ่งภาคนี้ มีท่านอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เป็นผู้ดำเนินการสนทนาแลกเปลี่ยนกั…

อัตตา-อนัตตา ในพระพุทธศาสนา

จาก การสนทนาธรรม แก่ คณะอาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยครูสวนดุสิต ณ วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร