ธรรมะและพระดี: ที่คนไทยควรรู้จัก
ผู้อื่นเขียนถึง / 31 มีนาคม 2543

…ในหนังสือนี้ ผู้เรียบเรียง และผู้จัดพิมพ์ได้นำเสนอเรื่องราว พระผู้ฝึกฝนตนเองตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความหมั่นเพียรยิ่ง จนเกิดผลเป็นความสะอาด สว่าง สงบ ที่เป็นตัวอย่างชีวิตของชาวพุทธทั้งหล…

นานาทัศนะเกี่ยวกับพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ผู้อื่นเขียนถึง / 29 กุมภาพันธ์ 2539

เป็นหนังสือที่มูลนิธิพุทธธรรม จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาสัการะในโอกาสที่ พระธรรมปิฎก (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) ได้รับการถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวั…