อนุโมทนา: ผู้สูงอายุเข้มแข็ง แผ่แรงใจให้สดใสไปทั่ว
เนื้อหาประกอบ / 9 เมษายน 2560

เป็นตอนที่ 12 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

อนุโมทนา ผู้สูงอายุเข้มแข็ง แผ่แรงใจให้สดใสไปทั่ว เวลาผ่านไปๆ ตามธรรมดาของมัน แต่ปรากฏแก่คนจำนวนมากว่ารวดเร็วยิ่งนัก เมื่อวัดญาณเวศกวันเริ่มต้นใน พ.ศ. ๒๕๓๒ อาจารย์นัฏกร อาชะวะบูล มีอายุ ๖๒ ปี รู้สึกกั…

บันทึกงานฟื้นหนังสือขึ้นใหม่
เนื้อหาประกอบ / 9 เมษายน 2560

เป็นตอนที่ 11 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

บันทึกงานฟื้นหนังสือขึ้นใหม่ (๙ เมษายน ๒๕๖๐) ในมงคลวารมีอายุเต็ม ๙๐ ปี ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์นัฏกร อาชะวะบูล ประสงค์จะพิมพ์หนังสือธรรมแจก ๒ เล่ม คือ พัฒนาปัญญา กับ ธรรมนูญชีวิต ฉบับชาวบ้…

บุพนิเทศ
เนื้อหาประกอบ / 9 กันยายน 2558

เป็นตอนที่ 18 จาก 20 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน

บุพนิเทศ หนังสือ สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน นี้ เกิดจากการพูดการเขียนประกอบคำบรรยายเมื่อปี ๒๕๑๗ ในยุคของ “เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาฯ” (พ.ศ. ๒๕๑๖) ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการขัดแย้งระหว่างกระแสอำนาจเก่า กับการปล…

Translator’s Foreword
เนื้อหาประกอบ / 1 กันยายน 2558

เป็นตอนที่ 24 จาก 24 ตอนของ Buddhist Economics

Translator’s Foreword These days Buddhist meditation techniques are well-known in the West and Buddhist insights into the human condition are, at least in academic circles, exerting a growing influenc…

Origin of this Book
เนื้อหาประกอบ / 1 กันยายน 2558

เป็นตอนที่ 23 จาก 24 ตอนของ Buddhist Economics

Origin of this Book The Thai version of Buddhist Economics (เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ) was originally a Dhamma Talk given on the auspicious occasion of Prof. Dr. Puey Ungpakorn’s 72nd birthday celebration at…

คำปรารภ
เนื้อหาประกอบ / 7 มีนาคม 2557

เป็นตอนที่ 1 จาก 8 ตอนของ ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ

คำปรารภ หนังสือ ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ นี้ มีที่มาจากเรื่องที่พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ตอบคำถามของพระที่วัดญาณเวศกวัน เมื่อคืนวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ แม้ร่างกายจะอิดโรย และ…

อนุโมทนา
เนื้อหาประกอบ / 21 กุมภาพันธ์ 2556

เป็นตอนที่ 1 จาก 6 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม: แกนนำการศึกษา

อนุโมทนา คุณสุรพล สัจจะรัตนะโชติ มีกุศลฉันทะที่จะพิมพ์บางส่วนบางตอนของหนังสือ ปรัชญาการศึกษาของไทย เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน และได้มีวริยะอุตสาหะพิมพ์ข้อมูลส่วนดังกล่าวนั้นขึ้นมาใหม่ หนังสือเล่มนี้พิมพ์…

คำนำในการพิมพ์ ครั้งที่ ๓
เนื้อหาประกอบ / 1 พฤศจิกายน 2552

เป็นตอนที่ 40 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

คำนำในการพิมพ์ ครั้งที่ ๓ หนังสือ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ ฉบับภาษาไทย ที่ท่านกำลังอ่านอยู่ในขณะนี้ เคยตีพิมพ์มาก่อนหน้านี้สองครั้ง จำนวนประมาณ ๔๐,๐๐๐ เล่ม โดยผู้สนใจใฝ่ธรรมรวมทุนกันจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแ…