บันทึกประกอบ ในการพิมพ์ครั้งที่ ๒๐
เนื้อหาประกอบ / 19 สิงหาคม 2565

เป็นตอนที่ 24 จาก 24 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤติ ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

บันทึกประกอบ ในการพิมพ์ครั้งที่ ๒๐ เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต นี้ เป็นหนังสือเก่าค่อนข้างมาก เมื่อจะพิมพ์ครั้งที่ ๒๐ นี้ เจ้าของเรื่องนี้เองไม่มีต้นฉบับเก่าที่พร้อมจะส่งเข้าโรงพิมพ์ มีเหลื…

บันทึกงาน-คำปรารภ-บทนำ
เนื้อหาประกอบ / 12 มกราคม 2565

เป็นตอนที่ 1 จาก 11 ตอนของ ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม

บันทึกงาน (ในการพิมพ์ครั้งที่ ๒๓๖) ก่อนขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ หลานหนึ่งบอกมาว่ามีหนังสือ ธรรมนูญชีวิต ตั้งแต่พิมพ์ครั้งแรกในเมืองไทย ชอบใจและได้ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตเรื่อยมา เวลานี้อยากจะพิมพ์แจกขยายปร…

อักษรย่อชื่อคัมภีร์
เนื้อหาประกอบ / 12 มกราคม 2565

เป็นตอนที่ 11 จาก 11 ตอนของ ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม

อักษรย่อชื่อคัมภีร์* เรียงตามอักขรวิธีแห่งมคธภาษา (ที่พิมพ์ตัว เอนหนา คือ คัมภีร์ในพระไตรปิฎก) องฺ.อ. องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺกถา ขุ.อป. ขุทฺทกนิกาย อปทาน (มโนรถปูรณี) ขุ.อิติ. ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก องฺ.อ…

คำปรารภ
เนื้อหาประกอบ / 14 ตุลาคม 2564

เป็นตอนที่ 20 จาก 20 ตอนของ ทันโลก ถึงธรรม (เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาพุทธธรรมศิริราช)

คำปรารภ ในชีวิตของอาตมา ที่อยู่กับโรคภัยไข้เจ็บ ได้เข้าๆ ออกๆ นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเรื่อยมานั้น นับเฉพาะในช่วงเวลาใกล้ปัจจุบัน มองย้อนหลังไปตลอดเวลาหลายปีจนถึงบัดนี้ ไม่ว่าครั้งใดที่ได้เข้านอนพักใ…

บันทึกประกอบ
เนื้อหาประกอบ / 20 พฤษภาคม 2563

เป็นตอนที่ 15 จาก 15 ตอนของ ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี

บันทึกประกอบ ในการพิมพ์ครั้งที่ ๑ เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นี้ ผู้เขียนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อบำบัดอาพาธที่นับว่าเป็นคราวใหญ่ครั้งหนึ่ง ในช่วงเวลานั้น สถานการณ์โรคโควิด-19 กำลังเริ่มชัดขึ้น …

อนุโมทนา: ผู้สูงอายุเข้มแข็ง แผ่แรงใจให้สดใสไปทั่ว
เนื้อหาประกอบ / 9 เมษายน 2560

เป็นตอนที่ 12 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

อนุโมทนา ผู้สูงอายุเข้มแข็ง แผ่แรงใจให้สดใสไปทั่ว เวลาผ่านไปๆ ตามธรรมดาของมัน แต่ปรากฏแก่คนจำนวนมากว่ารวดเร็วยิ่งนัก เมื่อวัดญาณเวศกวันเริ่มต้นใน พ.ศ. ๒๕๓๒ อาจารย์นัฏกร อาชะวะบูล มีอายุ ๖๒ ปี รู้สึกกั…

บันทึกงานฟื้นหนังสือขึ้นใหม่
เนื้อหาประกอบ / 9 เมษายน 2560

เป็นตอนที่ 11 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

บันทึกงานฟื้นหนังสือขึ้นใหม่ (๙ เมษายน ๒๕๖๐) ในมงคลวารมีอายุเต็ม ๙๐ ปี ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์นัฏกร อาชะวะบูล ประสงค์จะพิมพ์หนังสือธรรมแจก ๒ เล่ม คือ พัฒนาปัญญา กับ ธรรมนูญชีวิต ฉบับชาวบ้…

บุพนิเทศ
เนื้อหาประกอบ / 9 กันยายน 2558

เป็นตอนที่ 18 จาก 20 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน

บุพนิเทศ หนังสือ สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน นี้ เกิดจากการพูดการเขียนประกอบคำบรรยายเมื่อปี ๒๕๑๗ ในยุคของ “เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาฯ” (พ.ศ. ๒๕๑๖) ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการขัดแย้งระหว่างกระแสอำนาจเก่า กับการปล…

Translator’s Foreword
เนื้อหาประกอบ / 1 กันยายน 2558

เป็นตอนที่ 24 จาก 24 ตอนของ Buddhist Economics

Translator’s Foreword These days Buddhist meditation techniques are well-known in the West and Buddhist insights into the human condition are, at least in academic circles, exerting a growing influenc…

Origin of this Book
เนื้อหาประกอบ / 1 กันยายน 2558

เป็นตอนที่ 23 จาก 24 ตอนของ Buddhist Economics

Origin of this Book The Thai version of Buddhist Economics (เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ) was originally a Dhamma Talk given on the auspicious occasion of Prof. Dr. Puey Ungpakorn’s 72nd birthday celebration at…