คำปรารภ
เนื้อหาประกอบ / 7 มีนาคม 2557

เป็นตอนที่ 1 จาก 8 ตอนของ ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ

คำปรารภ หนังสือ ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ นี้ มีที่มาจากเรื่องที่พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ตอบคำถามของพระที่วัดญาณเวศกวัน เมื่อคืนวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ แม้ร่างกายจะอิดโรย และ…

อนุโมทนา
เนื้อหาประกอบ / 21 กุมภาพันธ์ 2556

เป็นตอนที่ 1 จาก 6 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม: แกนนำการศึกษา

อนุโมทนา คุณสุรพล สัจจะรัตนะโชติ มีกุศลฉันทะที่จะพิมพ์บางส่วนบางตอนของหนังสือ ปรัชญาการศึกษาของไทย เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน และได้มีวริยะอุตสาหะพิมพ์ข้อมูลส่วนดังกล่าวนั้นขึ้นมาใหม่ หนังสือเล่มนี้พิมพ์…

คำนำในการพิมพ์ ครั้งที่ ๓
เนื้อหาประกอบ / 1 พฤศจิกายน 2552

เป็นตอนที่ 40 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

คำนำในการพิมพ์ ครั้งที่ ๓ หนังสือ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ ฉบับภาษาไทย ที่ท่านกำลังอ่านอยู่ในขณะนี้ เคยตีพิมพ์มาก่อนหน้านี้สองครั้ง จำนวนประมาณ ๔๐,๐๐๐ เล่ม โดยผู้สนใจใฝ่ธรรมรวมทุนกันจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแ…

In Appreciation
เนื้อหาประกอบ / 16 กันยายน 2550

เป็นตอนที่ 16 จาก 18 ตอนของ Vision of The Dhamma

In Appreciation The appearance of the writings contained herein in book form as they now do, I can say without reservation, was brought to fruition in a spirit of goodwill by Associate Professor Dr. S…

อนุโมทนา
เนื้อหาประกอบ / 16 กันยายน 2550

เป็นตอนที่ 15 จาก 18 ตอนของ Vision of The Dhamma

อนุโมทนา ข้อเขียนทั้งหลายในหนังสือนี้ ที่เกิดเป็นเล่มหนังสือขึ้นดังปรากฏ กล่าวได้เต็มปากว่า สำเร็จด้วยน้ำใจปรารถนาดีของ รศ. ดร. สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิต ซึ่งได้แสดงออกตั้งแต่คิดริเริ่ม รวบรวม จัดการ แ…

Preface
เนื้อหาประกอบ / 1 กันยายน 2550

เป็นตอนที่ 17 จาก 18 ตอนของ Vision of The Dhamma

Preface The present volume is a collection of my Buddhist writings in English on different occasions over a span of some twenty-five years. Upon learning that although some of the writings were alread…

รู้ความจริงไว้ เพื่อแก้ปัญหา มิใช่เพื่อมาเคืองแค้นกัน ศาสนาประจำชาติแบบฝรั่ง-ไทย มีความหมายตรงข้ามกัน
เนื้อหาประกอบ / 20 พฤษภาคม 2550

เป็นตอนที่ 8 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

รู้ความจริงไว้ เพื่อแก้ปัญหา มิใช่เพื่อมาเคืองแค้นกัน ศาสนาประจำชาติแบบฝรั่ง-ไทย มีความหมายตรงข้ามกัน การที่ศาสนบุคคลและองค์กรศาสนาคริสต์มีอำนาจทางการเมืองนั้น มิใช่เพียงเพื่อเข้าควบคุมหรือบริหารกิจกา…

คำปรารภ
เนื้อหาประกอบ / 20 พฤษภาคม 2550

เป็นตอนที่ 16 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

คำปรารภ ย้อนหลังไป ๑๓ ปีก่อนโน้น ใน พ.ศ. ๒๕๓๗ มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งคล้ายกับขณะนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ที่มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คือ เป็นช่วงเวลาแห่งการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหม…