คำส่งท้าย
เนื้อหาประกอบ / 22 กุมภาพันธ์ 2523

เป็นตอนที่ 2 จาก 4 ตอนของ ชาวพุทธกับชะตากรรมของสังคม

คำส่งท้าย พระคุณเจ้าและท่านสาธุชนทั้งหลาย กระผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงเห็นพ้องต้องกันกับกระผมว่า ถึงแม้จะเป็นปาฐกถาที่ยาว แต่ก็เป็นปาฐกถาที่มีเนื้อหาสาระละเอียดลึกซึ้งเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทุกท่าน ประโย…

คำนำ
เนื้อหาประกอบ / 12 ธันวาคม 2522

เป็นตอนที่ 1 จาก 3 ตอนของ อัตตา-อนัตตา ในพระพุทธศาสนา

อัตตา-อนัตตาในพระพุทธศาสนา คำนำ วันวิสาขบูชา เป็นวันมหามงคลของชาวพุทธ วิทยาลัยครูสวนดุสิต ได้จัดพิมพ์เอกสารเรื่อง “อัตตา-อนัตตา ในพระพุทธศาสนา” ซึ่งเป็นการสนทนาธรรมระหว่างพระคุณเจ้าพระราชวรมุนี กับคณะ…

คำปรารภ
เนื้อหาประกอบ / 12 ธันวาคม 2522

เป็นตอนที่ 2 จาก 3 ตอนของ อัตตา-อนัตตา ในพระพุทธศาสนา

คำปรารภ เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๒๔ คณะอาจารย์แห่งภาควิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยครูสวนดุสิต ได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “นรก-สวรรค์ในพระไตรปิฎก” ซึ่งเป็นคำบรรยายธรรม ที่อาตมภาพได้รับอาราธนาให้แสดงแก่นักศึกษา จ…

คำนำ
เนื้อหาประกอบ / 18 กรกฎาคม 2520

เป็นตอนที่ 2 จาก 2 ตอนของ คู่มือดำเนินชีวิต

คำนำ หนังสือ คู่มือดำเนินชีวิต เป็นหนังสือที่ท่านเจ้าคุณ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เป็นผู้เรียบเรียง เพื่อมอบให้พุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่มาเยี่ยมท่านขณะปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับการสอนพระพุทธศาสนา วัด…

คำปรารภ
เนื้อหาประกอบ / 14 พฤษภาคม 2519

เป็นตอนที่ 1 จาก 2 ตอนของ คู่มือดำเนินชีวิต

คำปรารภ ในโอกาสที่ผู้เรียบเรียงหนังสือนี้ มาพำนักปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับการสอนพระพุทธศาสนา ที่สวอร์ทมอร์ วิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๑๙ ถึงบัดนี้ ตามคำอาราธนาของสวอร์ทมอร์ วิทยาลัย โดยมีคุณบุญเลิศ โ…

คำนำ
เนื้อหาประกอบ / 28 กุมภาพันธ์ 2518

เป็นตอนที่ 2 จาก 6 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม: แกนนำการศึกษา

กล่าวโดยทั่วไป ในปัจจุบัน ผู้ที่ใฝ่ในคุณค่าของพระพุทธศาสนามักตกอยู่ในภาวะที่ต้องทำงานสองอย่างพร้อมกันไปในเวลาเดียว คือ การศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ตนเองเข้าถึงความหมายและคุณค่าที่แท้ของหลักธรรม และการแสดงค…

คำนำสำนักพิมพ์
เนื้อหาประกอบ / 1 มิถุนายน 2515

เป็นตอนที่ 15 จาก 15 ตอนของ พระพุทธศาสนาในอาเซีย

คำนำสำนักพิมพ์   หนังสือ “พระพุทธศาสนาในอาเซีย” เล่มนี้ เป็นหนังสือวิชาการที่อ่านเพลิดเพลิน มีเนื้อหาสนุกสนานเข้มข้น (เช่น เรื่อง พุทธศาสนาในเวียดนาม เป็นต้น) กล่าวได้ว่า เรื่องราวในประวัติศาสตร์…