คำชี้แจง (โดย มจร.)
เนื้อหาประกอบ / 20 มิถุนายน 2525

เป็นตอนที่ 20 จาก 20 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน

คำชี้แจง ความเพลิดเพลินในสิ่งที่สังคมมอบให้ อาจเป็นสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้ลืมคำนึงถึงวันเวลาว่า ควรจะเตรียมปรับปรุงบทบาทและสถานภาพของตนให้สอดคล้องหรือผสมกลมกลืนกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะเกิดขึ้นในอน…

ภาคผนวก
เนื้อหาประกอบ / 1 มกราคม 2525

เป็นตอนที่ 14 จาก 15 ตอนของ คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ

ภาคผนวก (หลักธรรมจาก “ธรรมนูญชีวิต”) คู่ครองที่ดี คู่ครองที่ดี ที่จะเป็นคู่ร่วมชีวิตกันได้ นอกจากกามคุณแล้ว ควรมีคุณสมบัติ และประพฤติตามข้อปฏิบัติ ดังนี้ ก. คู่สร้างคู่สม มีหลักธรรมของคู่ชีวิต ที่จะทำ…

คำนำ
เนื้อหาประกอบ / 9 มีนาคม 2523

เป็นตอนที่ 3 จาก 4 ตอนของ ชาวพุทธกับชะตากรรมของสังคม

คำนำ เมื่อนายป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการ ตลอดจนกรรมการอื่นๆ ของโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดพิมพ์ชุมนุมบทความทางวิชาการ ถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ในโอกาสที่พระชนม์คร…

คำกล่าวนำ ของ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิโกมลคีมทอง
เนื้อหาประกอบ / 22 กุมภาพันธ์ 2523

เป็นตอนที่ 4 จาก 4 ตอนของ ชาวพุทธกับชะตากรรมของสังคม

คำกล่าวนำ ของ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิโกมลคีมทอง พระคุณเจ้าท่านประธานกรรมการมูลนิธิโกมลคีมทองท่านอดีตนายก สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านกรรมการสยามสมาคม ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทั้งหลาย ในนามขอ…

คำส่งท้าย
เนื้อหาประกอบ / 22 กุมภาพันธ์ 2523

เป็นตอนที่ 2 จาก 4 ตอนของ ชาวพุทธกับชะตากรรมของสังคม

คำส่งท้าย พระคุณเจ้าและท่านสาธุชนทั้งหลาย กระผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงเห็นพ้องต้องกันกับกระผมว่า ถึงแม้จะเป็นปาฐกถาที่ยาว แต่ก็เป็นปาฐกถาที่มีเนื้อหาสาระละเอียดลึกซึ้งเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทุกท่าน ประโย…

คำนำ
เนื้อหาประกอบ / 12 ธันวาคม 2522

เป็นตอนที่ 1 จาก 3 ตอนของ อัตตา-อนัตตา ในพระพุทธศาสนา

อัตตา-อนัตตาในพระพุทธศาสนา คำนำ วันวิสาขบูชา เป็นวันมหามงคลของชาวพุทธ วิทยาลัยครูสวนดุสิต ได้จัดพิมพ์เอกสารเรื่อง “อัตตา-อนัตตา ในพระพุทธศาสนา” ซึ่งเป็นการสนทนาธรรมระหว่างพระคุณเจ้าพระราชวรมุนี กับคณะ…

คำปรารภ
เนื้อหาประกอบ / 12 ธันวาคม 2522

เป็นตอนที่ 2 จาก 3 ตอนของ อัตตา-อนัตตา ในพระพุทธศาสนา

คำปรารภ เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๒๔ คณะอาจารย์แห่งภาควิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยครูสวนดุสิต ได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “นรก-สวรรค์ในพระไตรปิฎก” ซึ่งเป็นคำบรรยายธรรม ที่อาตมภาพได้รับอาราธนาให้แสดงแก่นักศึกษา จ…

คำนำ
เนื้อหาประกอบ / 28 กุมภาพันธ์ 2518

เป็นตอนที่ 2 จาก 6 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม: แกนนำการศึกษา

กล่าวโดยทั่วไป ในปัจจุบัน ผู้ที่ใฝ่ในคุณค่าของพระพุทธศาสนามักตกอยู่ในภาวะที่ต้องทำงานสองอย่างพร้อมกันไปในเวลาเดียว คือ การศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ตนเองเข้าถึงความหมายและคุณค่าที่แท้ของหลักธรรม และการแสดงค…

คำนำสำนักพิมพ์
เนื้อหาประกอบ / 1 มิถุนายน 2515

เป็นตอนที่ 15 จาก 15 ตอนของ พระพุทธศาสนาในอาเซีย

คำนำสำนักพิมพ์   หนังสือ “พระพุทธศาสนาในอาเซีย” เล่มนี้ เป็นหนังสือวิชาการที่อ่านเพลิดเพลิน มีเนื้อหาสนุกสนานเข้มข้น (เช่น เรื่อง พุทธศาสนาในเวียดนาม เป็นต้น) กล่าวได้ว่า เรื่องราวในประวัติศาสตร์…