การรวบรวมและจัดเตรียมเนื้อหา

20 กรกฎาคม 2559

เนื้อหาในเว็บไซต์แห่งนี้ ได้รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ผ่านการตรวจเทียบเนื้อหากับต้นฉบับที่เชื่อถือได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วนำมาจัดรูปแบบให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับเดิมมากที่สุด โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

  1. รวบรวมเนื้อหาต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล หากค้นหาจนพบว่าไม่สามารถหาไฟล์ต้นฉบับได้แล้ว จะใช้วิธีคีย์ขึ้นใหม่จากหนังสือเล่มที่ปรับปรุงล่าสุด
  2. ตรวจทานและเปรียบเทียบเนื้อหากับหนังสือที่ตีพิมพ์แล้ว โดยการตรวจทั้งคำสะกด การแบ่งวรรคตอนและย่อหน้า การแบ่งบท เนื้อหาประกอบ/เชิงอรรถ/ภาคผนวก
  3. นำมาป้อนเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ โดยพยายามให้คงโครงสร้างเนื้อหาของหนังสือมากที่สุดเท่าที่จะทำได้บนข้อจำกัดของระบบจัดการเว็บไซต์ด้วย
  4. จัดรูปแบบอักษร (ฟอนต์, ตัวหนา, ตัวเอียง, ฯลฯ) ให้ใกล้เคียงกับหนังสือต้นฉบับมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ บนข้อจำกัดของการจัดรูปแบบอักษรในระบบเว็บไซต์ ซึ่งไม่อาจเลือกใช้ฟอนต์ตรงกับหนังสือแต่ละเล่มได้ ตามกำลังจิตอาสาที่มีอยู่ในปัจจุบัน

เพื่อประโยชน์คือการรักษาความหมายของเนื้อหาและการเน้นย้ำคำและข้อความต่างๆ ตามความมุ่งหมายที่แสดงอยู่ในหนังสือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อันจะช่วยให้ผู้อ่านได้รับสาระใกล้เคียงกับต้นฉบับดั้งเดิมมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจิตอาสาจะได้ตั้งใจทำงานนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุดแล้วก็ตาม ความผิดพลาดก็ยังอาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงข้อจำกัดทางเทคนิคที่ไม่อาจจัดทำให้รูปแบบอักษรและการจัดโครงสร้างเนื้อหาในเว็บไซต์แห่งนี้ ตรงกันทุกประการกับที่ปรากฏในหนังสือต้นฉบับได้

ดังนั้น เพื่อมิให้ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนขยายวงกว้างขึ้นไปอีก จึงขอให้ผู้ใช้งานที่ต้องการอ้างอิงเนื้อหาธรรมะของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไปใช้ในงานศึกษาค้นคว้าของตนอย่างเป็นทางการ โปรดอ้างอิงจากต้นฉบับหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วเป็นสำคัญ โดยถือว่าเว็บไซต์แห่งนี้เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการค้นหาขั้น ต้นและในการเผยแพร่ผลงานของท่านผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เท่านั้น

No Comments