ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 20 ตุลาคม 2532

  “…เป็นอันว่า ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม และลึกลงไปอีก ชีวิตนี้ก็เป็นงาน งานนี้ก็เป็นธรรม และชีวิตก็เป็นธรรมเองด้วย จนกระทั่งในที่สุดชีวิตนี้ก็มาถึงขั้นสุดท้าย คือชีวิตที่เป็นอ…

ศาสนาและเยาวชน
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 23 สิงหาคม 2532

…เมื่อพิจารณาดูลักษณะสังคมของไทย ถ้าเรายอมรับว่าเราเป็นผู้ตามและผู้รับแล้ว ก็ขอให้เรามาสร้างจิตสำนึกกันใหม่ มากระตุ้นเร้ากันว่า เราจะต้องพยายามเป็นผู้นำและผู้ให้ ต่อไปเยาวชนของเราจะต้องมีบุคลิกภ…

ศิลปศาสตร์แนวพุทธ
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 15 สิงหาคม 2532

…วิชาศิลปศาสตร์นั้นเป็นวิชาการสำหรับสร้างคนให้เป็นนักศึกษา คือ ให้เป็นผู้มีความพร้อมและมีท่าทีที่ถูกต้องในการที่จะศึกษาเล่าเรียน เมื่อเขามีความพร้อมและมีท่าทีที่ถูกต้องแล้ว เขาก็จะสามารถไปเล่าเร…

เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์ (ฉบับย่อ-เพิ่มเติม)
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 7 กรกฎาคม 2532

เสรีภาพที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ ไม่ใช่เสรีภาพที่จะทำกับศาสนาอย่างไรก็ได้ ถ้าจะทำกับศาสนาตามที่ตนชอบใจ ก็ไม่ใช่นับถือศาสนานั้นแล้ว สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ พึงเป็นไปเพื่อส่งเสริมการกระทำที่ซื…

พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย
บทสนทนา/สัมภาษณ์ / 12 มิถุนายน 2532

…พระพุทธเจ้าได้ฝากพระธรรมวินัยไว้ ทั้งให้เป็นศาสดาของชาวพุทธ แล้วก็ฝากไว้ให้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีภาระรับผิดชอบ ในการที่จะศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง แล้วก็ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกั…

ธรรมกับการพัฒนาชีวิต

… ธรรมกับการพัฒนาชีวิต ก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่โยงถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมกับการพัฒนาชีวิตว่า ธรรมจะมาช่วยในการทำชีวิตให้เจริญงอกงามเข้าสู่จุดหมายนั้นได้อย่างไร อย่างไรก็ดีเมื่อพูดอย่างนี้ก็ทำ…

รุ่งอรุณของการศึกษา

สารบัญ – รุ่งอรุณของการศึกษา รุ่งอรุณของการศึกษา ๑. รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างที่ดี ๒. มีชีวิตและอยู่ร่วมสังคมเป็นระเบียบด้วยวินัย ๓. พร้อมด้วยแรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ ๑) ความปรารถน…