ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา?
หนังสือ , ธรรมนิพนธ์ / 28 พฤศจิกายน 2533

คนไทยควรศึกษาพระพุทธศาสนา ในแง่ต่างๆ ให้ครบถ้วนตามฐานะต่างๆ ดังนี้ ในฐานะป็นสถาบันของสังคมที่ใหญ่ และสำคัญมากของประเทศไทย ในฐานะที่เป็นสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่แผ่กว้างครอบคลุมสังคมไทย ในฐานะที่เป็นเนื้…

แสงเงินแสงทองของชีวิต
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 27 กรกฎาคม 2533

“บุพนิมิต แปลว่า สิ่งที่เป็นเครื่องหมาย เป็นสิ่งบ่งบอกล่วงหน้า พระพุทธองค์ตรัสเปรียบเทียบว่า ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้น ย่อมมีแสงเงินแสงทองปรากฏให้เห็นก่อนฉันใด ก่อนที่อริยมรรคซึ่งเป็นข้อปฏิบัติสำค…

เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์ (รวมทั้งบทความพิเศษและบทพิสูจน์)

“…ชาวพุทธทุกคนจะต้องมีความรู้สึกว่า ตนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นสมบัติร่วมกันของพุทธบริษัททุกคน จะต้องไม่มองตนเองเป็นคนนอก แล้วเข้าใจผิดว่า พระภิกษุเป็นตัวพระพุทธศา…

ประทีปส่องสยาม
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 20 เมษายน 2533

… แสงไฟฟ้า แสงดวงอาทิตย์ แม้จะสว่างปานใด ก็ส่องไปได้ในขอบเขตจำกัด ไม่สามารถผ่านทะลุสิ่งที่ขวางกั้น ไม่สามารถส่องเข้าไปในหีบห่อในตู้ทึบ ในที่ที่มีสิ่งกำบังไว้ แต่แสงสว่างแห่งปัญญาสามารถส่องไปได้ถ…

การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข

…มองละเอียดลึกซึ้งเข้าไปถึงภายในชีวิตของแต่ละคน ภายในชีวิตของแต่ละคนนี้ส่วนที่ลึกที่สุด ละเอียดที่สุดก็คือ จิตใจ ในจิตใจนั้นก็มีการเกิดอยู่ตลอดเวลา และการเกิดนั้นก็มีทั้งการเกิดที่ดีและไม่ดี แล้…