ธรรมกับไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน
หนังสือ / 21 ธันวาคม 2539

…คนไทยต้องเป็นไท ซึ่งแปลว่า อิสระ ถือเป็นใหญ่ในตัวเอง ไทยจะเป็นไทได้ต้องชูธรรม ถ้าไทยชูธรรม ไทยจะเป็นไทได้แท้จริง หากไทยไม่ชูธรรม ไทยก็อาจจะกลายเป็นทาส อย่างน้อยก็เป็นทาสทางวัฒนธรรม เป็นทาสที่รอ…

เพื่อชุมชนแห่งการศึกษา และบรรยากาศแห่งวิชาการ (คุณธรรมของครูอาจารย์และผู้บริหาร)
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 23 กันยายน 2539

…ความมีกัลยาณมิตรและเป็นกัลยาณมิตรนี้เป็นคุณสมบัติที่เราต้องการข้อแรกทีเดียว เราต้องตั้งเป้าหมายว่าทำอย่างไรจะให้ชุมชนหรือสังคมของเราเป็นชุมชนแห่งกัลยาณมิตร คือคนที่อยู่ในชุมชนทางวิชาการ เช่น มห…

การศึกษาทางเลือก: สู่วิวัฒน์หรือวิบัติ ในยุคโลกไร้พรมแดน
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 16 สิงหาคม 2539

…การที่เขาทำลายขอบเขตทางรูปธรรม ที่แบ่งกั้นออกไปให้โลกไร้พรมแดน ในขณะที่จิตใจของเขายังคับแคบอยู่ ก็ยิ่งกลายเป็นการขยายขอบเขตของการขัดแย้งเบียดเบียนให้กว้างขวางออกไป ถ้าอย่างนี้โลกที่ไร้พรมแดนก็อ…

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ
หนังสือ / 6 กรกฎาคม 2539

…พระพุทธศาสนาสอนความไม่ประมาทที่แท้ ด้วยสติปัญญา ซึ่งเกิดจากการพัฒนาคน นอกจากใช้สติสำรวจ และใช้ปัญญาวิเคราะห์วิจัย เพื่อทำการให้ตรงกับเหตุปัจจัยแล้ว พระพุทธศาสนาก็ใช้ภาวะบีบเร่งด้วย แต่ไม่ใช่ภาว…

สมาธิแบบพุทธ
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 5 พฤษภาคม 2539

ได้พูดเรื่องสมาธิ ให้เห็นความหมาย คุณประโยชน์ และการใช้ที่ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งการใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่ข้างเคียง ซึ่งถ้าเรารู้เท่าทันแล้ว แม้แต่ประโยชน์ข้างเคียง ก็เอามาใช้…

เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก

…ปัจจัยที่ใช้ในการสร้างสรรค์อะไรสักอย่างหนึ่งนั้น อย่ามองตัวเดียวแยกออกมา ต้องมองตัวควบ ตัวประสาน ตัวสัมพันธ์ หรือตัวประกอบอื่นด้วย ปัจจัยตัวเดียวกันนั้น เมื่อใช้ประกอบกับปัจจัยอีกตัวหนึ่ง ทำให้…

ธรรมะกับการทำงาน

…สิ่งที่เจอนั้น ถ้าง่ายเราก็ได้ฝึกตัวน้อย แต่ถ้าอะไรยากเราก็ได้ฝึกตัวเองมาก… เพราะฉะนั้น สูตรของผู้มีจิตสำนึกในการฝึกตน จึงมีว่า (๑) ยิ่งยากยิ่งได้มาก เพราะฉะนั้น จึงชอบใจนักเรื่องงานยาก (…

นิติศาสตร์แนวพุทธ
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 28 มีนาคม 2539

กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษย์เป็นคุณ เมื่อมันเป็นเครื่องมือสนองความต้องการธรรม แต่เมื่อความต้องการธรรมเลือนลางจางหาย กฎหมายก็อาจกลายเป็นเครื่องมือสนองความปรารถนาส่วนตัวของบุคคล… เช่น เป็นเครื่องมือ…

แง่คิด ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา

…บางทีถ้าให้การศึกษาผิดพลาด อย่าว่าแต่จะสร้างสรรค์ต่อไปเลย แม้แต่อารยธรรมที่มีอยู่แล้วมนุษย์ก็ไม่สามารถได้รับประโยชน์ที่ควร จะได้จากอารยธรรมนั้น ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษ และถ้าหนักกว่…

ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 23 มกราคม 2539

…ลักษณะสำคัญของความไม่ประมาท คือ ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ สติ แปลว่า ความระลึก ความนึก หมายความว่า มีความตื่นตัว คอยระลึกคอยนึกอยู่ เพื่อดึง เพื่อตรึงจิตใจเอาไว้ให้อยู่และให้ดำเนินไปกับสิ่งถูก…