ธรรมกับไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 21 ธันวาคม 2539

…คนไทยต้องเป็นไท ซึ่งแปลว่า อิสระ ถือเป็นใหญ่ในตัวเอง ไทยจะเป็นไทได้ต้องชูธรรม ถ้าไทยชูธรรม ไทยจะเป็นไทได้แท้จริง หากไทยไม่ชูธรรม ไทยก็อาจจะกลายเป็นทาส อย่างน้อยก็เป็นทาสทางวัฒนธรรม เป็นทาสที่รอ…

เพื่อชุมชนแห่งการศึกษา และบรรยากาศแห่งวิชาการ (คุณธรรมของครูอาจารย์และผู้บริหาร)
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 23 กันยายน 2539

…ความมีกัลยาณมิตรและเป็นกัลยาณมิตรนี้เป็นคุณสมบัติที่เราต้องการข้อแรกทีเดียว เราต้องตั้งเป้าหมายว่าทำอย่างไรจะให้ชุมชนหรือสังคมของเราเป็นชุมชนแห่งกัลยาณมิตร คือคนที่อยู่ในชุมชนทางวิชาการ เช่น มห…

การศึกษาทางเลือก: สู่วิวัฒน์หรือวิบัติ ในยุคโลกไร้พรมแดน
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 16 สิงหาคม 2539

…การที่เขาทำลายขอบเขตทางรูปธรรม ที่แบ่งกั้นออกไปให้โลกไร้พรมแดน ในขณะที่จิตใจของเขายังคับแคบอยู่ ก็ยิ่งกลายเป็นการขยายขอบเขตของการขัดแย้ง เบียดเบียนให้กว้างขวางออกไป ถ้าอย่างนี้โลกที่ไร้พรมแดนก็…

สมาธิแบบพุทธ

ได้พูดเรื่องสมาธิ ให้เห็นความหมาย คุณประโยชน์ และการใช้ที่ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งการใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่ข้างเคียง ซึ่งถ้าเรารู้เท่าทันแล้ว แม้แต่ประโยชน์ข้างเคียง ก็เอามาใช้…

เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 23 เมษายน 2539

…ปัจจัยที่ใช้ในการสร้างสรรค์อะไรสักอย่างหนึ่งนั้น อย่ามองตัวเดียวแยกออกมา ต้องมองตัวควบ ตัวประสาน ตัวสัมพันธ์ หรือตัวประกอบอื่นด้วย ปัจจัยตัวเดียวกันนั้น เมื่อใช้ประกอบกับปัจจัยอีกตัวหนึ่ง ทำให้…

ธรรมะกับการทำงาน

…สิ่งที่เจอนั้น ถ้าง่ายเราก็ได้ฝึกตัวน้อย แต่ถ้าอะไรยากเราก็ได้ฝึกตัวเองมาก… เพราะฉะนั้น สูตรของผู้มีจิตสำนึกในการฝึกตน จึงมีว่า (๑) ยิ่งยากยิ่งได้มาก เพราะฉะนั้น จึงชอบใจนักเรื่องงานยาก (…

นิติศาสตร์แนวพุทธ
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 28 มีนาคม 2539

กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษย์เป็นคุณ เมื่อมันเป็นเครื่องมือสนองความต้องการธรรม แต่เมื่อความต้องการธรรมเลือนลางจางหาย กฎหมายก็อาจกลายเป็นเครื่องมือสนองความปรารถนาส่วนตัวของบุคคล… เช่น เป็นเครื่องมือ…

แง่คิดข้อสังเกต เกี่ยวกับ การปฏิรูปการศึกษา

…บางทีถ้าให้การศึกษาผิดพลาด อย่าว่าแต่จะสร้างสรรค์ต่อไปเลย แม้แต่อารยธรรมที่มีอยู่แล้วมนุษย์ก็ไม่สามารถได้รับประโยชน์ที่ควร จะได้จากอารยธรรมนั้น ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษ และถ้าหนักกว่…

ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 23 มกราคม 2539

…ลักษณะสำคัญของความไม่ประมาท คือ ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ สติ แปลว่า ความระลึก ความนึก หมายความว่า มีความตื่นตัว คอยระลึกคอยนึกอยู่ เพื่อดึง เพื่อตรึงจิตใจเอาไว้ให้อยู่และให้ดำเนินไปกับสิ่งถูก…

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิธีศพ และพุทธภาษิตเกี่ยวกับความตาย

…เกิดเท่าไร ตายเท่านั้น เหมือนกันหมด มิใช่ปดให้หลงผิดคิดเหลวไหล เร่งทำดีแต่วันนี้พี่น้องไทย ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าทั่วหล้าเอย…