เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 19 ธันวาคม 2540

…ความจริงนั้น ท่ามกลางข่าวร้ายก็มีข่าวดีอยู่ด้วยปนกันไป ข่าวร้ายเวลานี้ได้ยินกันมากมาย และข่าวร้ายนั้นก็กลบด้านที่ดีเสีย ทำให้เรามองไม่เห็น อย่างน้อยถ้าเรามองอีกด้านหนึ่ง โดยเปรียบเทียบกับเหตุกา…

มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์
หนังสือ , ธรรมนิพนธ์ / 17 ธันวาคม 2540

…เมื่อโลกเจริญมาถึงยุคที่เรียกว่า เป็นโลกาภิวัตน์แล้ว ถ้ามนุษย์ผู้ถือตัวว่ามีอารยธรรม ยังไม่ยอมพัฒนาระบบวิธีคิด และแก้ไขระบบคุณค่าที่ยึดถือเกี่ยวกับปัญหาการแบ่งแยกกลุ่มพวก เนื่องจากลัทธินิยมทางศ…

ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 10 สิงหาคม 2540

…คนนับถือศาสนาแบบไสยศาสตร์เพื่อขอให้ช่วยบันดาล ให้มีโชคดีหนีเคราะห์ร้าย เวลามานับถือพระพุทธศาสนาก็เลยจะนับถือแบบนั้น เอาแค่นั้น เรียกว่าไม่พัฒนาการนับถือศาสนา… การเชื่อถือวุ่นวายกับสิ่งเหล…

พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม

… ด้วยการพัฒนาความเป็นมนุษย์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างถูกต้อง คนที่พัฒนาดีแล้ว ก็จะเป็นส่วนร่วมที่รวมกำลังกันสร้างสรรค์สังคมให้เจริญงอกงาม เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อโอกาสให้ทุกคนเจริญยิ่งขึ้นไปใน…

คนไทยกับเทคโนโลยี
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 25 มกราคม 2540

จงถามเด็กไทยให้น้อยลงว่า “อยากได้อะไร?”  แต่จงถามเด็กไทยให้มากขึ้นว่า “อยากทำอะไร?” จาก “อยากทำอะไร” ก็ก้าวต่อไปว่า “อยากรู้ว่าจะทำอย่างไร” และ “จ…

ชีวิตที่ดีงาม: หลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรม

สิ่งตีพิมพ์ความยาว ๒๒ หน้า  ตัดตอนมาจากธรรมนิพนธ์เรื่อง “ธรรมะฉบับเรียนลัด” ให้ความหมายของการปฏิบัติธรรม  และอธิบายหลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรมอย่างสั้น ท้ายเล่มแทรกเนื้อหาเพิ่มเติม คือ …