ปัญหาเรื่องวัดพระธรรมกาย

12 มกราคม 2542
เป็นตอนที่ 1 จาก 6 ตอนของ

ปัญหาเรื่องวัดพระธรรมกาย

ได้ทราบว่าทางสื่อมวลชน บางท่านไปที่วัด บางท่านโทร.ไปขอนัดสัมภาษณ์ บางท่านขอถามทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับปัญหาเรื่องวัดพระธรรมกาย พระธรรมปิฎกขออภัยด้วยที่อาพาธ ร่างกายไม่อำนวยให้ออกมาต้อนรับและตอบคำถาม

อย่างไรก็ตาม เรื่องทำนองนี้พระธรรมปิฎกได้พูดอยู่เสมอ และเป็นการพูดทั่วไปในทุกกรณี ไม่ใช่เฉพาะเรื่องวัดพระธรรมกาย เพราะเราจะต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของพระพุทธศาสนาให้ชัด เพื่อปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

โดยเฉพาะเวลานี้ ที่ประเทศชาติอยู่ในยามวิกฤตเศรษฐกิจ พระสงฆ์ควรเอาใจใส่ ช่วยแนะนำสั่งสอน ให้ประชาชนมีกำลังใจที่จะเผชิญทุกข์เฉพาะหน้า และมีสติปัญญาความสามารถที่จะแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมในระยะยาว

“กำลังใจ” นั้น หมายถึง กำลังใจที่จะทำ หรือที่จะเพียรพยายามเดินหน้า ฝ่าฟันปัญหา ไม่ใช่กำลังใจแบบกล่อมให้อยู่ด้วยความหวังว่าจะมีอำนาจวิเศษมาช่วยดลบันดาลอะไรให้

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไปเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ >>

No Comments

Comments are closed.