คำปรารภ

12 ธันวาคม 2522

คำปรารภ

เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๒๔ คณะอาจารย์แห่งภาควิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยครูสวนดุสิต ได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “นรก-สวรรค์ในพระไตรปิฎก” ซึ่งเป็นคำบรรยายธรรม ที่อาตมภาพได้รับอาราธนาให้แสดงแก่นักศึกษา จำนวนหนึ่งประมาณ ๔๐ คน แห่งภาควิชาที่กล่าวนั้น ณ วัดพระพิเรนทร์ ในภาคการศึกษาที่ ๒ แห่งปีการศึกษา ๒๕๒๒ เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมวิทยาทาน ในโครงการเผยแพร่ธรรมของวิทยาลัยครูสวนดุสิต

บัดนี้ คณะอาจารย์คณะเดียวกันนั้น ได้แสดงออกซึ่งกุศลเจตนาที่จะช่วยเผยแพร่ธรรม ความเสียสละที่จะบำเพ็ญประโยชน์ทางวิชาการ และความหวังดีต่อนักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง โดยปรารภขอเรื่อง “อัตตา-อนัตตา ในพระพุทธศาสนา” ซึ่งเกิดจากการสนทนาธรรมระหว่างอาตมภาพกับคณะอาจารย์ชุดดังกล่าวที่วัดพระพิเรนทร์ ในปีการศึกษา ๒๕๒๒ เพื่อไปจัดพิมพ์เป็นพุทธบูชา ในโอกาสวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๒๖ ในนามของชมรมพุทธศาสน์ และภาควิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยครูสวนดุสิต

เรื่อง “อัตตา-อนัตตา” ที่สนทนากับคณะอาจารย์นี้ เกี่ยวด้วยหลักธรรมที่ถือกันว่ายากและลึกซึ้งมาก จึงอาจให้ความรู้สึกแก่ผู้อ่านว่าเป็นเรื่องหนักอยู่บ้าง แต่ก็ได้สนทนากันในลักษณะที่พยายามให้เป็นที่เข้าใจได้สำหรับคนทั่วไป จึงหวังว่าจักอำนวยประโยชน์ทั้งแก่ผู้ใฝ่ศึกษาธรรม และผู้สนใจโดยทั่วไป

การพิมพ์หนังสือเผยแพร่ เป็นวิธีสำคัญอย่างหนึ่งที่เกื้อกูลแก่การศึกษาและปฏิบัติธรรม ช่วยให้เกิดปฏิบัติบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นการบูชาอย่างสูงสุด จึงนับได้ว่าเป็นการบำเพ็ญพุทธบูชาที่เหมาะยิ่งกับโอกาสอันสำคัญ ที่เรียกว่าวันวิสาขบูชานี้

ขออนุโมทนาบุญเจตนาและกุศลกิจ ที่ชมรมพุทธศาสน์ และภาควิชาปรัชญาและศาสนา ได้บำเพ็ญให้เป็นพุทธบูชาในงานมงคลสมัยนี้ ขอความหวังอันชอบธรรมของคณะผู้จัดพิมพ์ จงสัมฤทธิ์ผล อำนวยคุณประโยชน์ทางการศึกษาและเป็นเครื่องส่งเสริมเชิดชูธรรมให้รุ่งเรืองตลอดกาลนาน

พระราชวรมุนี
๖ มิถุนายน ๒๕๒๖

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< คำนำ(เนื้อหา) >>

No Comments

Comments are closed.