คำอนุญาต

5 พฤษภาคม 2533

คำอนุญาต

ที่ก่อตั้งสำนักสงฆ์ในอำเภอสามพราน

๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓

เจริญพร คุณพัชนี ตันฑานุตร

ตามที่คุณพัชนี ได้แสดงความมีจิตศรัทธา และแจ้งความประสงค์จะขอพิมพ์เผยแพร่จดหมายของอาตมภาพ ที่ตอบจดหมายของพระปลัดเอี่ยม อิสิทตฺโต เกี่ยวกับการเผยแพร่ของศาสนาคริสต์ ที่ดำเนินไปพร้อมกับการสร้างความเข้าใจผิดว่าฝรั่งเจริญเพราะนับถือศาสนาคริสต์ อาตมภาพไม่ขัดข้อง เพราะจะได้เป็นการช่วยกันเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้เป็นที่รู้กันกว้างขวางออกไป เป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมประการหนึ่ง

เป็นประเพณีของบัณฑิตว่า เมื่อมีคนสร้างความเข้าใจผิดหลงผิดให้เกิดขึ้นแก่มหาชน ก็จะต้องเอาใจใส่ชี้แจงแก้ไขสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นประเพณีของพุทธศาสนิกบัณฑิตไม่ว่าจะเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก หรืออุบาสิกาก็ตามว่า เมื่อมีคนสร้างคำสอนปลอมปนที่เรียกว่าปรัปวาทขึ้นมาในพระพุทธศาสนา ก็จะต้องชี้แจงแก้ไขกำจัดคำสอนที่หลอกลวงหรือหลงผิด และรักษาคำสอนที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นธรรมเป็นวินัยไว้ให้ดำรงอยู่มั่นคงสืบไปอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์เท่าที่จะเป็นไปได้

การที่คุณพัชนี ตันฑานุตร มีศรัทธาขวนขวายในเรื่องนี้ เป็นการแสดงความเอาใจใส่รับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนา และอนุวัตรตามประเพณีของพุทธศาสนิกบัณฑิตจึงขออนุโมทนาด้วย ขอกุศลกิจที่บำเพ็ญครั้งนี้ จงเป็นปัจจัย เพื่อความเจริญมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนธรรม เพื่อประโยชน์สุขของพหูชน และจงอำนวยอานิสงสผลให้คุณพัชนี ตันฑานุตร พร้อมทั้งญาติมิตร เจริญด้วยจตุรพิธพร ตลอดกาลนาน

ขอเจริญพร
พระเทพเวที

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< ฝรั่งเจริญเพราะดิ้นรนให้พ้นจากการบีบคั้นของศาสนาคริสต์

No Comments

Comments are closed.