อนุโมทนา

12 มกราคม 2542

อนุโมทนา

 

คุณปรีชา ก้อนทอง พร้อมทั้งครอบครัว และญาติมิตร มีจิตศรัทธาและมีน้ำใจเกื้อกูล ได้แสดงมุทิตาจิตแก่อาตมภาพ ด้วยการพิมพ์บันทึกเรื่อง “ปัญหาวัดพระธรรมกาย” ถวายสำหรับแจกเป็นธรรมบรรณาการ ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ๑๒ มกราคม ๒๕๔๒ อาตมภาพขออนุโมทนาในมุทิตาธรรม

การพิมพ์หนังสือถวายเป็นมุทิตาสักการะครั้งนี้ ถือว่าเป็นการปรารภโอกาสที่เกิดมีตามกาล เพื่อบำเพ็ญธรรมทาน ให้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเจริญแพร่หลาย อำนวยประโยชน์สุขแก่มหาชนกว้างขวางออกไป

ขอคุณพระรัตนตรัยและธรรมทานบุญกิริยาที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ จงเป็นปัจจัยอำนวยจตุรพิธพรชัย พร้อมทั้งสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล แก่ คุณปรีชา ก้อนทอง และครอบครัว พร้อมด้วยญาติมิตรและส่งเสริมให้พุทธธรรมดำรงมั่นเจริญแพร่หลาย เพื่อประโยชน์สุขและความเกษมศานติ์ของประชาชนทั่วกัน ทุกเมื่อ

 

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
๕ มกราคม ๒๕๔๒

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< เรื่องการระดมทุน

No Comments

Comments are closed.