นานาทัศนะเกี่ยวกับพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

29 กุมภาพันธ์ 2539

เป็นหนังสือที่มูลนิธิพุทธธรรม จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาสัการะในโอกาสที่ พระธรรมปิฎก (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) ได้รับการถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗ โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ อาทิ

  • พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) วัดชลประทานรังสฤษฏ์
  • พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร
  • พระชยสาโรภิกขุ วัดป่านานาชาติ จ. อุบลราชธานี
  • ดร. พระมหาสิงห์ นราสโภ วัดถ้ำเชียงดาว จ. เชียงใหม่

ตลอดจนนักวิชาการหลายท่านที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป อาทิ

  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี
  • ศาสตราจารย์ ดร. ระวี ภาวิไล
  • ศาสตราจารย์ เสฐียรพงษ์ วรรณปก
  • ศาสตราจารย์ สุมน อมรวิวัฒน์
  • รองศาสตราจารย์ ดร. สมศีล ญาณวังศะ และ
  • อาจารย์ ชัชวาล บุญปัน เป็นต้น

ได้แสดงทัศนะ และแนวคิด ได้ฝากไว้ล้วนแล้วแต่น่าศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เรื่องวิธีเขียนของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) หรืออิทธิพลแนวความคิดของท่านที่มีต่อสังคมไทย และสังคมโลก หรือสถานการณ์ของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบันก็ตาม

การที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องรองรับรองความดีความงาม หรือความสามารถของท่านเท่านั้น แต่เป็นการยอมรับจากองค์การระดับโลก ถึงประสิทธิภาพของคำสอนในพระพุทธศาสนา ในการแก้ปัญหาของโลกอีกส่วนหนึ่งด้วย

No Comments

Comments are closed.