ดูหนังสือของพระมโน สะท้อนสภาพโซของการศึกษาไทย

11 กรกฎาคม 2545

…เรื่อง “พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร” ของพระเมตตาฯ นั้นมีจุดเด่น ๓ ประการที่สำคัญต่อสถานะของข้อเขียนของพระเมตตาฯ เอง

๑. แสดงว่าท่านยังมีความรู้เรื่องพระไตรปิฎกบกพร่องอย่างมาก

๒. แสดงว่าท่านมักพูดอะไรออกมาง่ายๆ อย่างผิดพลาด แม้แต่ในเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงสามัญ

๓. แสดงว่าท่านขาดความรู้ภาษาบาลี และเมื่อพบคำแปลที่ผิด ก็พลอยพลาดตามเขาไป

 

สารบัญ – ดูหนังสือของพระมโน สะท้อนสภาพโซของการศึกษาไทย

No Comments

Comments are closed.