ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม

23 กันยายน 2515

…เรื่องกรรมนี้ เป็นเรื่องของความจริง มนุษย์ต้องอยู่กับความจริง และหนีความจริงไปไม่พ้น แต่มนุษย์นั้นก็ไม่ค่อยชอบนักที่จะเผชิญกับความจริง ทั้งยังจะพยายามสร้างสิ่งเคลือบแฝงมาทำให้รู้สึกว่ามีรส มีความสนุกสนานเพลิดเพลินยิ่งขึ้น เป็นทางให้มนุษย์เกิดปัญหาได้มาก…

…การปลูกฝังเด็กของเรา ให้มีค่านิยมแห่งธรรม หรือค่านิยมแห่งความซื่อตรงต่อกฎธรรมชาติ ให้ประพฤติตามแนวแห่งหลักกรรมนี้ จะต้องถือว่าเป็นภารกิจสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการศึกษา แพราะว่าที่จริงแล้วนี้เป็นส่วนเนื้อหาสาระของการศึกษาทีเดียว…

สารบัญ – ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม

(กล่าวนำ)

– ๑ – ความคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรม

– ๒ – หลักกรรมที่แท้

– ๓ – ทำอย่างไรจะสอนหลักกรรมให้ได้ผล

No Comments

Comments are closed.