หลักแม่บทของการพัฒนาตน

18 พฤศจิกายน 2527

…ถ้าไม่พัฒนาตนก็เป็นไปในทางตรงกันข้าม คือ ไม่รู้เข้าใจตัวตนว่าเป็นอนัตตา ก็ยิ่งพัฒนาความยึดมั่นในตัวตน ตัวตนมันก็ขยายพอกพูนออกไป พองออกไปพองออกไป อยู่นานวันเข้าตัวตนของเราก็ยิ่งพองขยายใหญ่ พอขยายใหญ่ก็ยิ่งทุกข์มาก เพราะตัวตนแค่นี้ มันรับกระทบแค่นี้มันก็ทุกข์แค่นี้ พอนานๆ เข้ามันขยายออกไป ขยายออกไปอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้…

ถ้าเราอยู่ในโลกไม่เป็น ก็ติดโลก แล้วก็ยึดทุกอย่างในโลก เช่น ของที่เรามี ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง เรายึดทุกอย่าง เรายึดอะไร ตัวตนของเราก็ขยายไปอยู่กับมัน สิ่งนั้นก็ผนวกเข้าเป็นตัวตนของเรา…

 

สารบัญ – หลักแม่บทของการพัฒนาตน

เกริ่นนำ

๑ ความเข้าใจเบื้องต้น
๒ หลักการฝึก
๓ หลักการศึกษา
๔ หลักการพัฒนา
บทเสริม

No Comments

Comments are closed.