มองไปข้างหน้า โลกจะเข้าสู่ยุคใหม่

12 มกราคม 2563

มองไปข้างหน้า โลกจะเข้าสู่ยุคใหม่

ยุคใหม่เป็นของคนรุ่นใหม่

เด็กทั้งหลาย คือคนรุ่นใหม่ ที่จะสร้างยุคใหม่

โลกยุคใหม่ ควรจะดีงามสดใสอยู่กันได้ดีกว่านี้

คนที่จะสร้างยุคใหม่นั้นได้ ไม่ใช่แค่เก่ง แต่ต้องเก่งจริง

คนที่ว่าเก่ง ไม่ใช่มองกันแค่ว่า จะเด่นจะดังจะยิ่งใหญ่กว่าใครๆ

แต่คนที่เก่งจริง คือคนชนิดที่ไม่ว่าจะพูดจาจะทำอะไร ก็พาให้คนรวมใจรัก สมัครมาร่วมด้วยช่วนกันทำงานสร้างสรรค์ มีกำลังกาย มีกำลังใจ มีทั้งกำลังปัญญา และกำลังความสามัคคี

งานดีงามสร้างสรรค์ที่ร่วมใจร่วมแรงกันทำนี้แหละ จะสร้างยุคใหม่ที่สดใส ให้คนอยู่ในโลกที่เกษมศานต์ โลกยุคใหม่ สร้างได้โดยคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นเด็กที่เก่งจริงนี้

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต)
เพื่อ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๓

ต้นฉบับลายมือ “มองไปข้างหน้า โลกจะเข้าสู่ยุคใหม่”

No Comments

Comments are closed.