ชีวิตที่ดีงาม: หลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรม

1 มกราคม 2540

สิ่งตีพิมพ์ความยาว ๒๒ หน้า  ตัดตอนมาจากธรรมนิพนธ์เรื่อง “ธรรมะฉบับเรียนลัด” ให้ความหมายของการปฏิบัติธรรม  และอธิบายหลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรมอย่างสั้น

ท้ายเล่มแทรกเนื้อหาเพิ่มเติม คือ ศัพท์ที่ควรรู้ และ พุทธศาสนสุภาษิต

No Comments

Comments are closed.