ต้นไม้แห่งชีวิตคู่

22 กันยายน 2544

“ต้นไม้แห่งชีิวิตคู่” เป็นธรรมกถาที่แสดงหลักธรรม และข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขแห่งชีวิตสมรส สำหรับคู่บ่าวสาว และคู่ครองทั่วไป โดยเฉพาะสมชีวิธรรม คือคุณสมบัติของผู้มีชีวิตสมกลมกลืนสอดคล้องกัน และฆราวาสธรรม คือหลักการครองเรือนที่จะช่วยให้ชีวิตสมรสนั้นมีความสุขและมั่นคงยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นเครื่องประสานให้ความดีงาม และความสามารถของชีวิตคู่ทั้งสองมาเสริมเพิ่มกำลังแก่กันเป็นทวีคูณ เป็นปัจจัยเกื้อกูลในการบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชีวิตและสังคมได้กว้างใหญ่ไพศาล และพรั่งพร้อมไพบูลย์…

ส่วนหนึ่งคัดจากหัวข้อธรรม “สมชีวีกถา” และ “โอวาทวันมงคลสมรส” ในหนังสือ “คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ” และอีกส่วนหนึ่งเป็นธรรมกถาที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) แสดงเมื่อวันที่่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๑ ณ วัดญาณเวศกวัน

สารบัญ

No Comments

Comments are closed.