ธรรมนิพนธ์ และธรรมบรรยาย ที่มีอยู่และขอรับได้ เพื่อการศึกษาและค้นคว้า

26 ธันวาคม 2559

ธรรมนิพนธ์ (หนังสือ) และธรรมบรรยาย (ซีดี)
ที่มีอยู่และเลือกขอรับได้ เพื่อการศึกษาและค้นคว้า

หมายเหตุ : รายชื่ออาจอัพเดทล่าช้ากว่าความเป็นจริงบ้าง จึงต้องขออภัยหากในเวลาจัดส่งจริง อาจทำให้ได้รับไม่ครบตามที่ขอมา

 

ธรรมนิพนธ์ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ที่มีอยู่และเลือกขอรับหนังสือ (โดยดูข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้) เพื่อการศึกษาและค้นคว้า (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙)


๑ The Buddhist Disciplin in Relation to Bhikkhunis – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๒ The Unheralded Value of the Vinaya – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๓ True Education Begins with Wise Consumption – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๔ กรณีธรรมกาย – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๕ กว่าจะพบหลวงตาฉาย แล้วพากันไปวัดญาณเวศกวัน – (ข้อมูลหนังสือ)
๖ กายหายไข้ ใจหายทุกข์ – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๗ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๘ การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์ – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๙ การศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างบัณฑิต – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๑๐ การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต หรือการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๑๑ การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๑๒ การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม- (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๑๓ การเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กไทย – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๑๔ ก้าวไปในบุญ – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๑๕ แก้ปัญหาข้างหน้าเสียแต่วันนี้ – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๑๖ ข้อคิดเพื่อการศึกษา – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๑๗ คนไทย ใช่กบเฒ่า ? เถรวาท VS. ลัทธิอาจารย์ – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๑๘ คนไทย สู่ยุคไอที – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๑๙ ความจริงแห่งชีวิต – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๒๐ ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๒๑ ความสุขที่สมบูรณ์ – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๒๒ ความสุขอยู่ที่นี่ มัวไปหากันที่ไหน – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๒๓ คุณบิดามารดา สุดพรรณามหาศาล – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๒๔ ชีวิตที่สมบูรณ์ – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๒๕ เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๒๖ ตอบ ดร.มาร์ติน : พุทธวินัยถึงภิกษุณี – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๒๗ ตามทางพุทธกิจ – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๒๘ ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๒๙ ตื่นเถิดชาวไทย – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๓๐ ทำอย่างไรจะหายโกรธ – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๓๑ ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๓๒ ธรรมนูญชีวิต – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๓๓ ธรรมนูญชีวิต ๒ ภาษา – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๓๔ ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๓๕ ธุดงค์ : ทำอะไร ที่ไหน เพื่ออะไร ? – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๓๖ นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๓๗ บทนำสู่พุทธธรรม – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๓๘ ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๓๙ ประชาธิปไตยจริงแท้…คือแค่ไหน – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๔๐ ปรัชญาการศึกษาของไทย – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๔๑ ปัญหาขัดแย้งในโลกแก้ได้ด้วยกฐิน – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๔๒ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ประมวลธรรม – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๔๓ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ประมวลศัพท์ – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๔๔ พระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๔๕ พระไตรปิฎกอยู่นี่ : อยู่ที่ชวนกันไม่ประมาทในการศึกษา – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๔๖ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๔๗ พัฒนาสังคมไทยด้วยความรู้ความเข้าใจ ไตรภูมิ – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๔๘ พุทธธรรมกับการฝึกหัดครู – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๔๙ พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๕๐ พุทธศาสนากับโลกธุรกิจ ๒ ภาษา – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๕๑ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๕๒ โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๕๓ ภัยแห่งพระพุทธศาสนา-ความรู้เพื่อพัฒนาการนับถือศาสนาของคน – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๕๔ เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๕๕ รู้จักพระไตรปิฏกให้ชัดให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์) – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๕๖ ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๕๗ ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา ๒ ภาษา – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๕๘ เล่าเรียนทำงานกันไป ชีวิตได้อะไร – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๕๙ วิถีแห่งปราชญ์ – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๖๐ วินัย : เรื่องใหญ่กว่าที่คิด – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๖๑ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ๒ ภาษา – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๖๒ สถานการณ์พระพุทธศาสนา พลิกหายนะเป็นพัฒนา – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๖๓ สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๖๔ สร้างวาสนา-เพิ่มค่าให้อายุ – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๖๕ สลายความขัดแย้ง เข้มแข็งด้วยปัญญา – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๖๖ สอนนาค-สอนฑิต : ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๖๗ สามไตร – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๖๘ สี่หน้าที่ของสตรีไทย – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๖๙ หยาดเพชร หยาดธรรม : ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๗๐ หลักชาวพุทธ : จุดเริ่มจุดร่วมที่มารวมกันรุ่งโรจน์ – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๗๑ อมฤตพจนา : พุทธศาสนสุภาษิต (๓ ภาษา บาลี-ไทย-อังกฤษ) – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)
๗๒ อายุยืนอย่างมีคุณค่า – (ข้อมูลหนังสือและดาวน์โหลด PDF)

 

 

ธรรมบรรยาย โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ที่มีอยู่และเลือกขอรับซีดี (โดยดูข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้) เพื่อการศึกษาและค้นคว้า (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙)


๑ การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์ – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด))
๒ ความสุขทุกแง่ทุกมุม – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)
๓ คุยกับเณรพอให้เห็นธรรม – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)
๔ งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)
๕ จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)
๖ จาริกบุญ จารึกธรรม – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)
๗ ช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)
๘ ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)
๙ ถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)
๑๐ ทุกวันสำคัญ ชวนกันเจริญธรรม – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)
๑๑ ธรรมกับการศึกษา – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)
๑๒ ธรรมนี้มิไกล ๒๕๕๐ – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)
๑๓ ธรรมประจำวัย – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)
๑๔ ธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑ – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)
๑๕ ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗ – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)
๑๖ นึกอะไรก็ได้ธรรมทุกที ๒๕๕๓ – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)
๑๗ ปฏิบัติธรรมถูกทาง สร้างบุญก็ได้ ไปนิพพานก็ถึง – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)
๑๘ ปรัชญาการศึกษาของไทย – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)
๑๙ พอรู้ทางก็สุขแท้ – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)
๒๐ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)
๒๑ ฟังทีไร ได้สุขทุกที – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)
๒๒ รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)
๒๓ เล่าเรื่องให้โยมฟัง – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)
๒๔ วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)
๒๕ สถานการณ์พระพุทธศาสนา จากอินเดียสู่เอเซีย – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)
๒๖ หลักพุทธศาสนา ต้องศึกษาให้ชัด – (ข้อมูล mp3 และดาวน์โหลด)

No Comments