พุทธวิธีในการสอน

…“อานนท์ การแสดงธรรมให้คนอื่นฟัง มิใช่สิ่งที่กระทำได้ง่าย ผู้แสดงธรรมแก่คนอื่น พึงตั้งธรรม ๕ อย่างไว้ในใจ คือ ๑. เราจักกล่าวชี้แจงไปตามลำดับ ๒. เราจักกล่าวชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ ๓. เราจัก…

ธรรมสำหรับนักศึกษาแพทย์
หนังสือ , เนื้อหาหลัก / 7 กรกฎาคม 2513

เป็นตอนที่ 8 จาก 10 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

ธรรมสำหรับนักศึกษาแพทย์ ขอเจริญพรท่านศาสตราจารย์คณบดีและท่านผู้เป็นประธานในที่นี้ ท่านอาจารย์และท่านนักศึกษาแพทยศาสตร์ ในเบื้องต้นนี้อาตมภาพต้องขออนุโมทนา ในการที่เรื่องคุณธรรมได้รับความสนใจจากสถาบันว…

ศาสนาจำเป็นสำหรับคนหนุ่มสาว?
หนังสือ , เนื้อหาหลัก / 8 กุมภาพันธ์ 2513

เป็นตอนที่ 6 จาก 10 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

ศาสนาจำเป็นสำหรับคนหนุ่มสาว? ถ้าพิจารณาในทางสังคม ปัญหานี้ก็ไม่สู้ยาก คนทุกคนไม่จำเพาะคนหนุ่มสาวเท่านั้นที่ต้องเกี่ยวข้องกับสังคม เมื่อเกี่ยวข้องกับสังคมก็ย่อมมีกิริยาและปฏิกิริยาต่อกันกับสังคม โดยเป็…

พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต

…พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในถิ่นเดิม คือ ประเทศอินเดีย เป็นเวลาทั้งหมด ๑,๗๐๐ ปี จึงสูญสิ้นไปจากประเทศนั้น ในระยะเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะตั้งแต่รัชการพระเจ้าอโศกมหาราช (พ.ศ. ๒๑๘) เป็นตันมา พระพุทธศ…