ภาค ๒ ธรรมนูญชีวิต
เนื้อหาหลัก / 30 มกราคม 2565

เป็นตอนที่ 5 จาก 11 ตอนของ ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม

ภาค ๒ ธรรมนูญชีวิต หมวดนำ คนกับความเป็นคน ๑. คนผู้เป็นสัตว์ประเสริฐ (สมาชิกในสังกัดมนุษยชาติ)   มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษ ซึ่งแตกต่างจากสัตว์ทั้งหลายอื่น สิ่งที่ทําให้มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษ ได้แก่ สิกขา…

ภาค ๑ วินัยชาวพุทธ
เนื้อหาหลัก / 22 มกราคม 2565

เป็นตอนที่ 2 จาก 11 ตอนของ ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม

ภาค ๑ วินัยชาวพุทธ พระสงฆ์มีวินัยของพระภิกษุ ที่จะต้องประพฤติให้เป็นผู้มีศีล ชาวพุทธทั่วไป ก็มีวินัยของคฤหัสถ์ ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน

หมวดหนึ่ง คนกับสังคม
เนื้อหาหลัก / 12 มกราคม 2565

เป็นตอนที่ 6 จาก 11 ตอนของ ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม

หมวดหนึ่ง คนกับสังคม ๓. คนมีศีลธรรม (สมาชิกในหมู่อารยชน) คนมีศีลธรรม หรือมีมนุษยธรรม ที่เรียกได้ว่าเป็นอารยชน มีธรรม คือ คุณสมบัติ ดังนี้ ก. มีสุจริตทั้งสาม คือ มีความประพฤติดีประพฤติชอบ ๓ ประการ ๑. ก…

หมวดสาม คนกับคน
เนื้อหาหลัก / 12 มกราคม 2565

เป็นตอนที่ 8 จาก 11 ตอนของ ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม

หมวดสาม คนกับคน ๑๓. คนร่วมชีวิต (คู่ครองที่ดี) คู่ครองที่ดี ที่จะเป็นคู่ร่วมชีวิตกันได้ นอกจากกามคุณแล้ว ควรมีคุณสมบัติ และประพฤติตามข้อปฏิบัติ ดังนี้ ก. คู่สร้างคู่สม มีหลักธรรมของคู่ชีวิต ที่จะทำให้…

บันทึกท้ายเล่ม
เนื้อหาหลัก / 12 มกราคม 2565

เป็นตอนที่ 10 จาก 11 ตอนของ ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม

บันทึกท้ายเล่ม ที่มาท้ายหมวดธรรมแต่ละหมวดในหนังสือนี้ ได้แสดงไว้หมวดละที่มาเดียว พอเป็นหลักฐานเท่านั้น ส่วนความหมายและคำอธิบาย ได้ขยายบ้าง ย่อบ้าง ตามสมควร และได้ตรวจสอบกับที่มาแห่งอื่นๆ ด้วย ทั้งในพร…

หมวดสี่ คนกับมรรคา
เนื้อหาหลัก / 12 มกราคม 2565

เป็นตอนที่ 9 จาก 11 ตอนของ ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม

หมวดสี่ คนกับมรรคา ๑๘. คนผู้สั่งสอนหรือให้การศึกษา (ครู อาจารย์ หรือผู้แสดงธรรม) ผู้ทำหน้าที่สั่งสอน ให้การศึกษาแก่ผู้อื่น โดยเฉพาะครู อาจารย์ พึงประกอบด้วยคุณสมบัติ และประพฤติตามหลักปฏิบัติ ดังนี้ ก….

หมวดสอง นำชีวิตให้ถึงจุดหมาย
เนื้อหาหลัก / 12 มกราคม 2565

เป็นตอนที่ 4 จาก 11 ตอนของ ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม

หมวดสอง นำชีวิตให้ถึงจุดหมาย   ก. จุดหมาย ๓ ขั้น ดำเนินชีวิตให้บรรลุจุดหมาย (อัตถะ) ๓ ขั้น คือ ขั้นที่ ๑ ทิฏฐธัมมิกัตถะ จุดหมายขั้นตาเห็น หรือ ประโยชน์ปัจจุบัน ก) มีสุขภาพดี  ร่างกายแข็งแรง ไร้โร…

หมวดหนึ่ง วางฐานชีวิตให้มั่น
เนื้อหาหลัก / 12 มกราคม 2565

เป็นตอนที่ 3 จาก 11 ตอนของ ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม

หมวดหนึ่ง วางฐานชีวิตให้มั่น ชาวพุทธจะต้องดำเนินชีวิตที่ดีงาม และร่วมสร้างสรรค์สังคมให้เจริญมั่นคง ตามหลัก วินัยของคฤหัสถ์ (คิหิวินัย) ดังนี้ กฎ ๑: เว้นชั่ว ๑๔ ประการ ก. เว้นกรรมกิเลส (บาปกรรมที่ทำให้…

หมวดสอง คนกับชีวิต
เนื้อหาหลัก / 12 มกราคม 2565

เป็นตอนที่ 7 จาก 11 ตอนของ ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม

หมวดสอง คนกับชีวิต ๘. คนมีชีวิตอยู่อย่างมั่นใจ (ชีวิตที่เลิศล้ำสมบูรณ์) คนที่มีความมั่นใจในชีวิตของตน จนไม่หวาดหวั่นพรั่นพรึงแม้ต่อความตาย ก็เพราะได้ดำเนินชีวิตของตนอยู่อย่างดีที่สุด และได้ใช้ชีวิตนั้…

สรุปความ
เนื้อหาหลัก / 19 พฤศจิกายน 2563

เป็นตอนที่ 15 จาก 16 ตอนของ สมาธิแบบพุทธ

สรุปความ เท่าที่พูดมานี้ ก็ให้รู้เรื่องสมาธิเป็นพื้นฐานไว้ก่อน ให้รู้ว่าสมาธิในพระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายอย่างไร ให้รู้ประโยชน์คุณค่า ทั้งที่เป็นผลพลอยได้ และผลที่ต้องการแท้จริง ตั้งแต่ก่อนพุทธกาล เขาใ…