สรุปความ
เนื้อหาหลัก / 19 พฤศจิกายน 2563

เป็นตอนที่ 15 จาก 16 ตอนของ สมาธิแบบพุทธ

สรุปความ เท่าที่พูดมานี้ ก็ให้รู้เรื่องสมาธิเป็นพื้นฐานไว้ก่อน ให้รู้ว่าสมาธิในพระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายอย่างไร ให้รู้ประโยชน์คุณค่า ทั้งที่เป็นผลพลอยได้ และผลที่ต้องการแท้จริง ตั้งแต่ก่อนพุทธกาล เขาใ…

ระบบชีวิต ประสานรับกับระบบสังคม คงอยู่ในดุลยภาพด้วยความสม่ำเสมอแห่งธรรม
เนื้อหาหลัก / 24 มกราคม 2561

เป็นตอนที่ 19 จาก 25 ตอนของ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

ระบบชีวิต ประสานรับกับระบบสังคม คงอยู่ในดุลยภาพด้วยความสม่ำเสมอแห่งธรรม ถ้าเอาแต่คุณธรรมในใจ เราก็มีชุดพรหมวิหารอยู่ข้างใน แต่มันไม่ออกมาเป็นปฏิบัติการในสังคม คือไม่เกิดสังคหวัตถุ มันก็ไม่เกิดผลดีเพีย…

1. Wise Consumption
เนื้อหาหลัก / 1 กันยายน 2558

เป็นตอนที่ 18 จาก 24 ตอนของ Buddhist Economics

1. Wise Consumption Consumption is the starting point of the entire economic process, because production, trade, and distribution all originally stem from consumption. At the same time, consumption is…

3. Economy as a Support
เนื้อหาหลัก / 1 กันยายน 2558

เป็นตอนที่ 20 จาก 24 ตอนของ Buddhist Economics

3. Economy as a Support In this era economic development and success has chiefly been measured by economic growth, i.e. the focus has been on material abundance and prosperity or on objects of consump…

5. Integration with the Unity of Nature
เนื้อหาหลัก / 1 กันยายน 2558

เป็นตอนที่ 22 จาก 24 ตอนของ Buddhist Economics

5. Integration with the Unity of Nature This subject of an integration with the unity of nature covers a wide range of material, and has been touched upon in some of the earlier passages of this book….

4. Harmony with Human Nature
เนื้อหาหลัก / 1 กันยายน 2558

เป็นตอนที่ 21 จาก 24 ตอนของ Buddhist Economics

4. Harmony with Human Nature A motivation or state of mind that has a strong bearing and influence on the economy is greed or covetousness (lobha). There are economists who claim that greed is a natur…

ความหมายของสีลัพพตปรามาส
เนื้อหาหลัก / 7 มีนาคม 2557

เป็นตอนที่ 3 จาก 8 ตอนของ ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ

ตอบ ความหมายของสีลัพพตปรามาส คำสอนที่เล่ามาในคำถามนั้น ไม่ใช่แค่ครึ่งๆ กลางๆ ข้างๆ คูๆ เท่านั้น แต่จะพาออกนอกลู่นอกทาง ถึงกับออกนอกพระธรรมวินัยไปเลยทีเดียว จึงขอให้ช่วยกันทำความเข้าใจให้ชัด และช่วยคนท…

ดูใจ ขึ้นไปให้ถึงปัญญา ไม่ใช่ปล่อยใจให้จมอยู่ใต้สิ่งที่ดู
เนื้อหาหลัก / 7 มีนาคม 2557

เป็นตอนที่ 7 จาก 8 ตอนของ ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ

ดูใจ ขึ้นไปให้ถึงปัญญา ไม่ใช่ปล่อยใจให้จมอยู่ใต้สิ่งที่ดู ทีนี้ก็มาดูใจ ดูใจนี่ ถ้าว่าถึงหลักเดิมก็คือ จิตตานุปัสสนา ในสติปัฏฐาน ๔ เมื่อปฏิบัติในระยะแรกๆ บางสำนักก็จะเน้นการดูจิต มันเป็นเทคนิคของสำนัก…