(กล่าวนำ)
เนื้อหาหลัก / 23 กันยายน 2515

เป็นตอนที่ 1 จาก 4 ตอนของ ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม

ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม ขอนมัสการท่านพระเถรานุเถระ สหธรรมิก ที่เคารพนับถือ ขออำนวยพร ท่านอุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกท่าน และท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธ…

– ๒ – หลักกรรมที่แท้
เนื้อหาหลัก / 23 กันยายน 2515

เป็นตอนที่ 3 จาก 4 ตอนของ ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม

– ๒ – หลักกรรมที่แท้ ๑. การแยกจากความเข้าใจผิด เมื่อเข้าใจหลักกรรมโดยการเปรียบเทียบกับ ๓ ลัทธิที่ว่ามานี้แล้ว ก็น่าจะแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนสับสนข้างต้นได้ทั้งหมด คือ ความคลาดเคลื่อนในแง่ความห…

– ๑ – ความคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรม
เนื้อหาหลัก / 23 กันยายน 2515

เป็นตอนที่ 2 จาก 4 ตอนของ ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม

– ๑ – ความคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรม   ๑. ความสับสนคลาดเคลื่อนในความหมาย หลักกรรมนี้มีอะไรที่เป็นความสับสนคลาดเคลื่อนเข้ามาปิดบังคลุมอยู่ ขอให้ท่านทั้งหลายลองมาช่วยกันพิจารณาดู อาตม…

ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 23 กันยายน 2515

…เรื่องกรรมนี้ เป็นเรื่องของความจริง มนุษย์ต้องอยู่กับความจริง และหนีความจริงไปไม่พ้น แต่มนุษย์นั้นก็ไม่ค่อยชอบนักที่จะเผชิญกับความจริง ทั้งยังจะพยายามสร้างสิ่งเคลือบแฝงมาทำให้รู้สึกว่ามีรส มีความสนุก…

– ๓ – ทำอย่างไรจะสอนหลักกรรมให้ได้ผล
เนื้อหาหลัก / 23 กันยายน 2515

เป็นตอนที่ 4 จาก 4 ตอนของ ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม

– ๓ – ทำอย่างไรจะสอนหลักกรรมให้ได้ผล ต่อไปจะพูดถึงปัญหาเฉพาะหน้าว่า ทำอย่างไรจะให้คำตอบเรื่องกรรมนี้เป็นผลขึ้นมาในทางปฏิบัติ อาตมภาพคิดว่าการที่ท่านตั้งชื่อเรื่องว่า ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื…

๑. พระพุทธศาสนาในกัมพูชา
เนื้อหาหลัก / 1 มิถุนายน 2515

เป็นตอนที่ 1 จาก 15 ตอนของ พระพุทธศาสนาในอาเซีย

๑. พระพุทธศาสนาในกัมพูชา   ดินแดนอันเป็นที่ตั้งของสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา หรือที่เรียกกันสามัญว่าประเทศเขมรในบัดนี้ เมื่อหลายพันปีมาแล้ว ได้เป็นส่วนหนึ่งแห่งถิ่นฐานที่ชนชาติมอญ-เขมรอาศัยอยู่ ชนชา…

๑๓. พระพุทธศาสนาในอาฟกานิสถาน
เนื้อหาหลัก / 1 มิถุนายน 2515

เป็นตอนที่ 13 จาก 15 ตอนของ พระพุทธศาสนาในอาเซีย

๑๓. พระพุทธศาสนาในอาฟกานิสถาน   เดิมนั้น อาฟกานิสถานนับได้ว่าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของชมพูทวีป พระพุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้ามาในดินแดนแถบนี้ตั้งแต่สมัยที่เป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชอาณาจักรของพระเจ้าอโศกมห…

๑๒. พระพุทธศาสนาในอาเซียกลาง
เนื้อหาหลัก / 1 มิถุนายน 2515

เป็นตอนที่ 12 จาก 15 ตอนของ พระพุทธศาสนาในอาเซีย

๑๒. พระพุทธศาสนาในอาเซียกลาง   อาเซียกลางหรือลุ่มแม่น้ำตาริม (Tarim) เป็นแหล่งชุมนุมศิลปกรรมวัตถุเคารพบูชาในพระพุทธศาสนา ได้เคยเป็นทั้งศูนย์กลางและเป็นเส้นทางเผยแพร่สายสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นเวล…

๙. พระพุทธศาสนาในลาว
เนื้อหาหลัก / 1 มิถุนายน 2515

เป็นตอนที่ 9 จาก 15 ตอนของ พระพุทธศาสนาในอาเซีย

๙. พระพุทธศาสนาในลาว   ชนชาติลาวมีความเป็นมาแต่เดิมเกี่ยวด้วยชาติวงศ์และการอพยพถิ่นฐานเป็นต้น จนถึงตั้งหลักแหล่งในดินแดนปัจจุบันเนื่องเป็นอันเดียวกันกับชนชาติไทย มีเรื่องราวที่ควรทราบโดยย่อว่า เม…

๑๐. พระพุทธศาสนาในเวียดนาม
เนื้อหาหลัก / 1 มิถุนายน 2515

เป็นตอนที่ 10 จาก 15 ตอนของ พระพุทธศาสนาในอาเซีย

๑๐. พระพุทธศาสนาในเวียดนาม   เพื่อความสะดวกในการศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาในเวียดนาม ขอแบ่งดินแดนของประเทศเวียดนามปัจจุบันออกเป็น ๓ อาณาเขต (ตามแบบที่ฝรั่งเศสเคยแบ่งในสมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคม) คื…