ทำอย่างไรจะหายโกรธ
เนื้อหาหลัก / 13 ธันวาคม 2523

เป็นตอนที่ 6 จาก 13 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

ทำอย่างไรจะหายโกรธ แยกพิมพ์เป็นเรื่องเดี่ยวแล้ว อ่านได้ที่ ทำอย่างไรจะหายโกรธ

ขั้นที่ ๑ นึกถึงผลเสียของความเป็นคนมักโกรธ
เนื้อหาหลัก / 13 ธันวาคม 2523

เป็นตอนที่ 2 จาก 11 ตอนของ ทำอย่างไรจะหายโกรธ

ขั้นที่ ๑ นึกถึงผลเสียของความเป็นคนมักโกรธ ขั้นที่ ๑ นึกถึงผลเสียของความเป็นคนมักโกรธ เช่น ก. สอนตนเองให้นึกว่า พระพุทธเจ้าของเราทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและทรงสอนชาวพุทธให้เป็นคนมีเมตตา เรามัวมาโกรธอยู่ …

ทำอย่างไรจะหายโกรธ
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 13 ธันวาคม 2523

…ความโกรธเป็นศัตรูที่คอยขัดขวางไม่ให้เมตตาเกิดขึ้น คนบางคนเป็นผู้มักโกรธ พอโกรธขึ้นมาแล้วก็ต้องทำอะไรรุนแรงออกไป ทำให้เกิดความเสียหาย ถ้าทำอะไรไม่ได้ ก็หงุดหงิดงุ่นง่านทรมานใจตัวเอง ในเวลานั้นเม…

ขั้นที่ ๑๐ ปฏิบัติทาน คือ การให้หรือแบ่งปันสิ่งของ
เนื้อหาหลัก / 13 ธันวาคม 2523

เป็นตอนที่ 11 จาก 11 ตอนของ ทำอย่างไรจะหายโกรธ

ขั้นที่ ๑๐ ปฏิบัติทาน คือ การให้หรือแบ่งปันสิ่งของ ขั้นที่ ๑๐ ปฏิบัติทาน คือ การให้หรือแบ่งปันสิ่งของ ขั้นนี้เป็นวิธีการในขั้นลงมือทำ เอาของของตนให้แก่คนที่เป็นปรปักษ์ และรับของของปรปักษ์มาเพื่อตน หรื…

ขั้นที่ ๔ พิจารณาว่า ความโกรธ คือการสร้างทุกข์ให้ตัวเอง
เนื้อหาหลัก / 13 ธันวาคม 2523

เป็นตอนที่ 5 จาก 11 ตอนของ ทำอย่างไรจะหายโกรธ

ขั้นที่ ๔ พิจารณาว่า ความโกรธ คือการสร้างทุกข์ให้ตัวเอง และเป็นการลงโทษตัวเองให้สมใจศัตรู ขั้นที่ ๔ พิจารณาว่าความโกรธคือการสร้างทุกข์ให้ตัวเอง และเป็นการลงโทษตัวเองให้สมใจศัตรู ธรรมดาศัตรูย่อมปรารถนา…

ขั้นที่ ๕ พิจารณาความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน
เนื้อหาหลัก / 13 ธันวาคม 2523

เป็นตอนที่ 6 จาก 11 ตอนของ ทำอย่างไรจะหายโกรธ

ขั้นที่ ๕ พิจารณาความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน ขั้นที่ ๕ พิจารณาความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน คือ พึงพิจารณาว่า ทั้งเราและเขาต่างก็มีกรรมเป็นสมบัติของตน ทำกรรมอะไรไว้ก็จะได้รับผลของกรรมนั้น เริ่มด้วยพิจาร…

ขั้นที่ ๖ พิจารณาพระจริยาวัตรในปางก่อนของพระพุทธเจ้า
เนื้อหาหลัก / 13 ธันวาคม 2523

เป็นตอนที่ 7 จาก 11 ตอนของ ทำอย่างไรจะหายโกรธ

ขั้นที่ ๖ พิจารณาพระจริยาวัตรในปางก่อนของพระพุทธเจ้า ขั้นที่ ๖ พิจารณาพระจริยาวัตรในปางก่อนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าของเรานั้น กว่าจะตรัสรู้ ก็ได้ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งหลายมาตลอดเวลายาวนานนักหนา ได้ทรงบำ…

ขั้นที่ ๙ พิจารณาโดยวิธีแยกธาตุ
เนื้อหาหลัก / 13 ธันวาคม 2523

เป็นตอนที่ 10 จาก 11 ตอนของ ทำอย่างไรจะหายโกรธ

ขั้นที่ ๙ พิจารณาโดยวิธีแยกธาตุ ขั้นที่ ๙ พิจารณาโดยวิธีแยกธาตุ วิธีการข้อนี้ เป็นการปฏิบัติใกล้แนววิปัสสนา หรือเอาความรู้ทางวิปัสสนามาใช้ประโยชน์ คือ มองดูชีวิตนี้ มองดูสัตว์ บุคคล เรา เขา ตามความเป็…

ขั้นที่ ๗ พิจารณาความเคยเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏ
เนื้อหาหลัก / 13 ธันวาคม 2523

เป็นตอนที่ 8 จาก 11 ตอนของ ทำอย่างไรจะหายโกรธ

ขั้นที่ ๗ พิจารณาความเคยเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏ ขั้นที่ ๗ พิจารณาความเคยเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏ มีพุทธพจน์แห่งหนึ่งว่า ในสังสาระ คือการเวียนว่ายตายเกิดที่กำหนดจุดเริ่มต้นมิได้นี้ สัตว์ที่ไม่เคยเป็นม…

(กล่าวนำ)
เนื้อหาหลัก / 13 ธันวาคม 2523

เป็นตอนที่ 1 จาก 11 ตอนของ ทำอย่างไรจะหายโกรธ

ทำอย่างไรจะหายโกรธ พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งเมตตาการุณย์ พระพุทธเจ้ามีพระคุณข้อใหญ่ประการหนึ่ง คือ พระมหากรุณา ชาวพุทธทุกคนได้รับการสั่งสอนให้มีเมตตากรุณา ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยกายวาจา และมี…