หลักทั่วไปของพุทธศาสตร์
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 24 มกราคม 2524

…ลักษณะอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาก็คือ พระพุทธศาสนานี้ ตัวหลักแท้ๆ พูดตามภาษาสมัยใหม่ ก็คือ เรื่องของธรรมชาติ หรือสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดาของมัน…