ปรัชญาการศึกษาไทย
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 14 กันยายน 2525

 ข้อมูลพัฒนาการหนังสือ พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๑๘) จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เคล็ดไทย ได้นำเอาคำบรรยายในการประชุมทางวิชาการเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการศึกษาในประเทศไทย” ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ วันที…

มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 10 กรกฎาคม 2525

…เรามีจิตสำนึกทางสังคมได้แก่จิตสำนึกในการที่จะต้องแก้ปัญหาของประเทศชาติในการที่จะต้องทำให้เจริญก้าวหน้าทันตะวันตก แล้วจะรักษาประเทศของตนไว้ได้ แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่จิตสำนึกนี้อยู่ในวงจำกัด …

พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิตบุคคล
หนังสือ , เนื้อหาหลัก / 5 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 5 จาก 10 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิตบุคคล ขอเจริญพรท่านอาจารย์และอุบาสกอุบาสิกา สาธุชนทุกท่านทุกคน เมื่อกี้นี้ได้มีพิธีถวายสักการะ ซึ่งอาตมาได้กล่าวว่า ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีงาม และท่านปราโมทย์ก็ได้ปรารภเรื่องนี…

รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาชำระล้างหรือยัง?
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 30 เมษายน 2525

…ทางรัฐมีหน้าที่ต่อไปอีก คือจะต้องพยายามให้ศาสนาบริสุทธิ์ เพื่อให้มีธรรมดำรงอยู่สืบต่อไปในสังคมหรือในโลกนี้ การทำสังคายนาก็ดี การกำจัดชำระล้างศาสนาในบางสมัยก็ดี เป็นเรื่องที่จัดได้ว่าอยู่ในหน้าท…

คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ

…การอยู่ครองเรือนของคู่สมรสนั้น เป็นการร่วมกันนำชีวิตทั้งสองผ่านเหตุการณ์ทั้งปวงทั้งที่ดีและร้ายไปด้วยกัน เป็นชีวิตที่ร่วมสุขร่วมทุกข์ทั้งปวง ในแง่นี้ ท่านจึงถือว่าทั้งสองฝ่ายเป็นเพื่อนหรือเป็นส…