หลักแม่บทของการพัฒนาตน
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 18 พฤศจิกายน 2527

…ถ้าไม่พัฒนาตนก็เป็นไปในทางตรงกันข้าม คือ ไม่รู้เข้าใจตัวตนว่าเป็นอนัตตา ก็ยิ่งพัฒนาความยึดมั่นในตัวตน ตัวตนมันก็ขยายพอกพูนออกไป พองออกไปพองออกไป อยู่นานวันเข้าตัวตนของเราก็ยิ่งพองขยายใหญ่ พอขยา…

ระลึกถึงความตาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 27 พฤษภาคม 2527

…ในทางธรรมนั้นท่านกลับชอบพูดถึงความตาย ท่านไม่ชอบพูดถึงความเกิดที่คนทั้งหลายชอบหรือปรารถนา เพราะว่าความตาย ท่านพูดขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องเตือนสติแก่มนุษย์ปุถุชนทั้งหลาย ให้ได้ความคิดในธรรมะ แม้ใ…

ค่านิยมแบบพุทธ
หนังสือ , เรื่องแนะนำ / 1 กุมภาพันธ์ 2527

“ค่านิยมในพุทธศาสนานั้นคืออะไรและมีอะไรบ้าง … เรารู้สึกจะมีความสับสนกันพอสมควรว่าค่านิยมพุทธคืออะไร ถึงกับมีคนหลายกลุ่มหลายพวกมาโจมตีอย่างที่หลายท่านก็คงเคยได้ยิน ที่ฝรั่งมาดูพุทธศาสนามาดู…