การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 17 พฤศจิกายน 2538

…เป็นไปได้ไหมว่าคนไทยเราจะตั้งตัวได้ในโลกนี้ที่กำลังมีปัญหามาก ถ้าหากว่าเราจะสำนึกและคิดด้วยปัญญา เราจะมีความเป็นตัวของตัวเองบ้างไม่ได้หรือ จำเป็นที่เราจะต้องมีจุดหมายอันสูงที่มุ่งจะแก้ปัญหาของโ…

จะอยู่อย่างเป็นเหยื่อ หรือขึ้นเหนือไปนำเขา

…ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือ คนที่แข่งขันกัน ก็เพื่อหาผลประโยชน์ และผลประโยชน์นั้นจะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องไปเอาจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา เพราะมนุษย์จะมีสิ่งสำหรับเอามาเสพบริโภคที่…

การศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างบัณฑิต
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 14 กันยายน 2538

ความเป็นบัณฑิตอยู่ที่ไหน ก็อยู่ที่คุณสมบัติในตัวคน และการสร้างคุณสมบัติของตัวคนนี่แหละ ที่เป็นเป้าหมายของวิชาศึกษาทั่วไป เราเอาคำว่าบัณฑิตมาใช้ แสดงว่าเราให้ความสำคัญแก่คุณสมบัติในตัวคน ที่จะให้เขาเปล…

การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 14 กันยายน 2538

…ในเมื่อวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปแล้ว กลับค้นพบว่า ศาสตร์ของตนไม่สามารถเข้าถึงความจริงแก้ได้… ยิ่งเมื่อความหวังที่จะพิชิตธรรมชาติ ซึ่งเป็นพลังผลักดันอยู่เบื้องหลังความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสต…

ความสุข ๕ ขั้น สู่ความเกษมสันต์นิรันดร์กาล
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 24 สิงหาคม 2538

…แต่พอพัฒนาความสุขขึ้นมา ยิ่งพัฒนาถึงขั้นสูงขึ้น ก็มีโอกาสได้รับความสุขเพิ่มขึ้นหลายทาง กลายเป็นว่า … ความสุขมีให้เลือกได้มากมาย และจิตใจที่พัฒนาดีแล้ว ช่วยให้เสวยความสุขทุกอย่างได้เต็มที่…

การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 10 สิงหาคม 2538

…เมื่อพูดถึงการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องมองที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันว่า ทำอย่างไรจะให้มนุษย์เป็นทรัพยากรที่ดี เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ดี เราต้องดูสภาพปัญหาปัจจุ…

คนไทยกับสัตว์ป่า
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 8 กรกฎาคม 2538

…ถ้าเราพัฒนาคนไม่สำเร็จ แม้ว่าคนนั้นจะเป็นสัตว์เมืองก็จริง ตัวอยู่ในเมืองแต่หัวใจเป็นสัตว์ป่า และจะเป็นสัตว์ป่าที่ร้ายกว่าสัตว์ป่าชนิดไหนๆ ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ง่ายๆว่า กวางไม่หมดป่าเพราะเสือกัด …

ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 15 มิถุนายน 2538

… การมัวสาละวนกับการแก้ปัญหาที่ไม่ใช้การแก้ปัญหาที่ได้ผล บางทีการแก้ปัญหานั้น แก้ด้วยการทำสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่ยิ่งใหญ่กว่า ซึ่งอาจจะทำให้เราข้ามพ้นปัญหานั้นไปได้เลย … เพราะฉะนั้นเราอาจจ…

ไอที: ภายใต้วัฒธรรมแห่งปัญญา (ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์)
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 1 มิถุนายน 2538

…มนุษย์เราในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะสังคมไทย มีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูล หรือตัวข่าวสารข้อมูลนั้นแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ๑. พวกตื่นเต้น คิดว่าเรานี้ทันสมัยได้เสพข่าวสารที่ใหม่ๆ แปลกๆ มี…

พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่

…ศักยภาพที่แท้จริงของมนุษย์ไม่ใช่การเอาชนะธรรมชาติ แต่เหนือกว่านั้น คือ ความสามารถที่จะทำให้ชีวิต สังคม และธรรมชาติ ดำเนินไปด้วยดี อย่างเกื้อกูลแก่กันและกันมากยิ่งขึ้นๆ เบียดเบียนกันน้อยลงๆ จนกร…