การสร้างสรรค์ปัญญา เพื่ออนาคตของมนุษยชาติ
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 19 มีนาคม 2538

…คนเรานี้มีศักยภาพด้านหนึ่ง คือความสามารถที่จะมีความสุข ถ้าเราพัฒนาแค่ด้านความสามารถที่จะหาสิ่งเสพบำเรอความสุข และไม่ได้รักษา ไม่ได้พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข ก็จะปรากฎว่า ศักยภาพด้านนั้นหายไ…

ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอย หรือ เพื่ออะไร?
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 17 มีนาคม 2538

…คนเรานี้มีชีวิตที่เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง ทรัพย์ภายนอกเป็นวัตถุ เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายไป เป็นของกลางๆ จะทำให้เกิดคุณก็ได้ เกิดโทษก็ได้ เพราะฉะนั้น จึงจะต้องปฏิบัติต่อทรัพย์ให…

การศึกษาเพื่อสันติภาพ
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 31 มกราคม 2538

…จงถามตนเองให้น้อยลงว่า ฉันจะได้อะไร และจงถามตนเองให้มากขึ้นว่า ฉันจะทำอะไรเพื่อผู้อื่นได้บ้าง ในทำนองเดียวกัน พึงมองเห็นประโยชน์ที่ธรรมชาติได้ให้แก่เรา แทนทึ่จะเรียกร้องเอาจากมันมากยิ่งขึ้นไปอย…

พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 27 มกราคม 2538

พิมพ์ครั้งแรก (มิถุนายน ๒๕๓๙) จัดพิมพ์โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการถอดเทปบันทึกเสียงปาฐกถาเรื่อง “พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์” โดยผู้แสดงปาฐกถา ได้ป…

วินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 25 มกราคม 2538

…ความหมายที่ต้องการของวินัยเป็นความหมายเชิงบวกกล่าวคือวินัยเป็นการจัดสรรโอกาส ทำให้ชีวิตและสังคมมีระบบระเบียบ และมีโอกาสเกิดขึ้น ทำให้ทำอะไรๆ ได้คล่อง ดำเนินชีวิตได้สะดวก ดำเนินกิจการได้สะดวก ถ้าชีวิต…

การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน
หนังสือ , ธรรมนิพนธ์ / 24 มกราคม 2538

“มนุษย์” เป็นชีวิตที่มีความประเสริฐ มีความสำคัญในตัวของมันเอง และชีวิตนั้นอาจจะมีความสมบูรณ์ได้แม้ในตัวของมันเอง ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือหรือส่วนประกอบที่จะเอามาใช้สร้างสรรค์สิ่งอื่นเท่านั้น ถ้าเราพู…

พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 16 มกราคม 2538

“…จิตวิทยาเคยถึงกับมองข้ามความสัมพันธ์ระหว่าง จิตกับกาย ไปแล้ว มาระยะหนึ่งก็ได้เกิดการค้นพบว่า จิตกับกายนี่มีความสัมพันธ์มีผลต่อกันมาก เราก็หันมาสนใจเรื่องจิตกับกายกันมาก อะไรที่เกิดขึ้นทา…

กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา

…โรคของพืชพันธุ์ หรือพันธุกรรม ต้องถือว่าเป็นการใช้ศัพท์ผิด เลยเป็นทำให้เข้าใจผิดเป็นเรื่องกรรมไป จริงๆ แล้วไม่ใช่เรื่องกรรม อาจเรียกว่าพันธุนิยามหรือเรียกเป็นอย่างอื่น ของพระเรียกว่าพีชนิยาม กฎ…