พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์

27 มกราคม 2538

พิมพ์ครั้งแรก (มิถุนายน ๒๕๓๙) จัดพิมพ์โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการถอดเทปบันทึกเสียงปาฐกถาเรื่อง “พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์” โดยผู้แสดงปาฐกถา ได้ปรับปรุงถ้อยคำสำนวน จัดวรรคตอน ตั้งหัวข้อ ตลอดจนแทรกเสริมเพิ่มความบางส่วน โดยเฉพาะหน้า ๔๑-๔๓ ได้นำเนื้อความจากปาฐกถา ที่ โรงพยาบาลชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๙ มาเพิ่มเข้าด้วย

สารบัญ – พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์

คำนำการจัดพิมพ์หนังสือ

อนุโมทนา

พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทย ในยุคโลกาภิวัตน์ (กล่าวนำ)
-๑- สภาพโลกาภิวัตน์
– ๒ – กรุยทางสู่ปรัชญาการศึกษาที่แท้

No Comments

Comments are closed.