ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม: แกนนำการศึกษา
หนังสือ , ธรรมนิพนธ์ / 5 พฤษภาคม 2556

องค์ประกอบภายในทางจิตใจที่มนุษย์มีเป็นพิเศษ ต่างจากชีวิตแบบอื่นๆ และทำให้มนุษย์มีคุณลักษณะความสามารถเป็นพิเศษเหนือกว่าชีวิตอื่นๆ นั้น ก็คือกุศลธรรม ที่เรียกว่าสติปัญญา ส่วนการเล่าเรียน ฝึกฝน อบรม เพื่…

อนุโมทนา
เนื้อหาประกอบ / 21 กุมภาพันธ์ 2556

เป็นตอนที่ 1 จาก 6 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม: แกนนำการศึกษา

อนุโมทนา คุณสุรพล สัจจะรัตนะโชติ มีกุศลฉันทะที่จะพิมพ์บางส่วนบางตอนของหนังสือ ปรัชญาการศึกษาของไทย เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน และได้มีวริยะอุตสาหะพิมพ์ข้อมูลส่วนดังกล่าวนั้นขึ้นมาใหม่ หนังสือเล่มนี้พิมพ์…