กล่าวนำ

2 มิถุนายน 2547
เป็นตอนที่ 1 จาก 4 ตอนของ

รัฐศาสตร์เพื่อชาติ
vs
รัฐศาสตร์เพื่อโลก1

ขอเจริญพร ญาติโยมสาธุชนทุกท่าน

ณ บัดนี้ เราได้มาถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่ง คือถึงวันวิสาขบูชา อันถือได้ว่าเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา

วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนรู้จักกันดี และมิใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่รู้จักกันทั่วโลก ดังที่เวลานี้ ที่สหประชาชาติก็ได้จัดพิธีบูชากันอยู่ แต่วันเวลาไม่ตรงกัน ตอนนี้ทางโน้นคงมีไม่ได้ เพราะเป็นเวลาประมาณตี ๕ ที่นิวยอร์ค หมายความว่าอยู่ในช่วงวันสองวันที่มีพิธีวิสาขบูชา แล้วทางโน้นก็ช้ากว่าเรา คือรอเมื่อวันของเรามืดลง ของเขาเริ่มเช้า ก็จะขึ้นเป็นวันวิสาขบูชา

เมื่อวันวิสาขบูชามาถึง ญาติโยมสาธุชนก็มีจิตใจสดชื่นเบิกบานผ่องใส พากันทำบุญทำทาน ด้วยความมีศรัทธาในพระรัตนตรัย และมีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อกัน พร้อมทั้งต่อพระศาสนา และต่อพระสงฆ์ คือพุทธบริษัทร่วมใจกันทั้งหมด จึงมาทำกิจกรรมต่างๆ

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไปภาค ๑ วิสาขทัศน์ เพื่อวัดและพุทธบริษัท >>

เชิงอรรถ

  1. ธรรมกถา ของ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในวันวิสาขบูชา ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน

No Comments

Comments are closed.