อาราธนาธรรม-(กล่าวนำ)

10 พฤษภาคม 2541
เป็นตอนที่ 1 จาก 4 ตอนของ

เราจะกู้แผ่นดินกันอย่างไร?1

อาราธนาธรรม

แม่ชีศันสนีย์:

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง พวกเราที่มาชุมนุมกันอยู่ ณ ที่นี้ ก็ด้วยความสำนึกในพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า ขอให้ท่านอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมที่จะตักเตือนให้พวกเราเป็นผู้ที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท วันนี้เป็นวันที่พวกเราชาวไทยทุกคนสำนึกที่จะทำหน้าที่ของคนในชาติ วันนี้คือวันที่พวกเราจะกู้แผ่นดิน ขอกราบอาราธนาท่านอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรม “เราจะกู้แผ่นดินกันอย่างไร

กราบนิมนต์เจ้าค่ะ

เราจะกู้แผ่นดินกันอย่างไร?

บัดนี้เรามานั่งประชุมกันอยู่ ณ สถานที่อันร่มรื่น มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ในบรรยากาศที่เป็นบุญเป็นกุศล คือการที่เราทั้งหลายมีศรัทธาอยู่ในใจ พร้อมทั้งเมตตาที่แผ่ออกไปต่อผู้มาร่วมในงานนี้ และได้มาประกอบกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศล มีการสวดมนต์ เป็นต้น โดยมีบุญเจตนาบูชาพระรัตนตรัยในโอกาสสำคัญ คือวันวิสาขบูชา

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป– ๑ – พระพุทธเจ้าประกาศอิสรภาพให้มวลมนุษย์ >>

เชิงอรรถ

  1. ปาฐกถาธรรม แสดงในวันวิสาขบูชา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ณ เสถียรธรรมสถาน ซอยวัชรพล ๕๕ กรุงเทพมหานคร

No Comments

Comments are closed.