ช่วยกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้วิวาหมงคลให้เติบโตมั่นคง มีใบ ดอก และผลบริบูรณ์

16 กุมภาพันธ์ 2544
เป็นตอนที่ 16 จาก 16 ตอนของ

ช่วยกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้วิวาหมงคล
ให้เติบโตมั่นคง มีใบ ดอก และผลบริบูรณ์

ขอลงท้ายด้วยการเปรียบเทียบว่า การแต่งงานนี้ เหมือนกับสองคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้ขึ้นต้นหนึ่ง ต้นไม้นี้ คือ ต้นไม้มงคลสมรส หรือ ต้นไม้วิวาหมงคล ซึ่งเราปลูกด้วยความมุ่งหมายที่จะให้เจริญเติบโตงอกงาม

คุณสมบัติของต้นไม้ที่ดี ที่เจริญงอกงามนี้ มี ๔ อย่าง

ข้อที่ ๑ คือ มีรากแก้วที่แข็งแรง ต้นไม้จะดำรงอยู่ได้และเจริญได้ ก็ต้องมีรากที่แข็งแรง

ข้อที่หนึ่งนี้ เปรียบได้กับสัจจะ คือความจริงนั่นเอง เพราะถ้าขาดสัจจะ ขาดความจริง เริ่มจากความจริงใจแล้ว ทุกอย่างก็จะง่อนแง่นไปหมด อะไรๆ ก็โลเล เดินหน้าไปไม่ได้

ข้อที่ ๒ คือ ต้นไม้นี้มีศักยภาพแห่งความเจริญงอกงาม ที่จะเติบโตขึ้นไปจนกระทั่งเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์

ข้อนี้ได้แก่ ทมะ เพราะศักยภาพที่จะเจริญงอกงาม ก็คือความรู้จักหรือความสามารถในการปรับตัว แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาตนเอง

ข้อที่ ๓ คือ มีความแข็งแรงทนทานที่จะดำรงทรงตัวอยู่ได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมซึ่งบางทีไม่เอื้อ เช่น อากาศร้อนหนาว ลมพายุ ตลอดจนวัชพืช พวกสัตว์ที่มากัดมาแทะ หนอนที่มาชอนไช หรือเพลี้ยที่มาจับต้น

ข้อนี้คือ ต้องมี ขันติ ความแข็งแรง ทนทาน ถ้ามีคุณสมบัติข้อนี้ จะสู้ได้หมด ไม่ว่ามรสุมอะไรมา จะเป็นมรสุมสังคม หรือมรสุมชีวิตมา ก็สู้ได้

ข้อที่ ๔ มีน้ำหล่อเลี้ยงบริบูรณ์ ซึ่งจะทำให้ต้นไม้สดชื่น แข็งแรง เขียวขจี มีใบพรั่งพร้อม มีดอก มีผลดกสะพรั่ง อันเป็นความสมบูรณ์ของต้นไม้ ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดผลดีแก่ต้นไม้เอง คือต้นไม้สมบูรณ์งดงามแล้ว คนอื่นมาเห็นก็พลอยสบายใจด้วย

คนทั้งหลายเดินมาเห็นต้นไม้ต้นนี้ใบเขียวสะพรั่ง ดอกก็สวยงาม ผลก็มี เขาก็ชื่นใจ คนเห็นก็สดชื่น เหมือนครอบครัวที่มีความสุข คนอื่นเห็น ก็พลอยสบายใจ มีความสุขไปด้วย เป็นที่เชิดชูแก่ชุมชนและสังคม

ยิ่งกว่านั้น คนที่ไปมาก็ยังได้อาศัย เมื่อต้นไม้นี้แข็งแรง ใบสะพรั่งดี คนเดินทางมาเหนื่อย ร้อนแดด ก็ได้เข้ามานั่งพักใต้ร่มไม้ แล้วยังมีดอกให้ชื่นชม และมีผลซึ่งถ้าเขาหิวขึ้นมา ก็ได้อาศัย ได้กินผลไม้นั้นอีก ได้เผื่อแผ่ความสุขให้แก่ผู้อื่น และแก่สังคม นี่แหละคือลักษณะของต้นไม้ที่เจริญงอกงามสมบูรณ์

ข้อที่สี่นี้ ก็คือ จาคะ ความมีน้ำใจ ความรู้จักเสียสละ การเห็นแก่ความสุขของผู้อื่น เริ่มตั้งแต่คู่ครอง ไปจนถึงเพื่อนมนุษย์ทั้งหมด

ถ้าต้นไม้มีลักษณะครบตามที่ว่านี้ ก็จะเป็นต้นไม้ที่ดี ที่สมบูรณ์ เป็นอุดมคติ

การแต่งงาน ก็คือการเริ่มปลูกต้นไม้ต้นนี้ ซึ่งเราจะต้องร่วมกันดูแลรักษาและบำรุงให้เจริญงอกงาม ให้มีคุณสมบัติ ๔ ประการนี้ให้ได้

แล้วต่อนั้นไป ต้นไม้นี้ก็จะเป็นส่วนร่วมของสังคมที่ดี ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสุข ตั้งแต่ความสุขในครอบครัว และแผ่ความสุขออกไปให้แก่ผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี

ในโอกาสมงคลวันนี้ ขออวยชัยให้พรแก่คู่บ่าวสาว ขอมอบธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เป็นธรรมมงคล เพื่อให้การประกอบพิธีมงคลนี้ได้มงคลครบทั้งสองประการ ทั้งพิธีมงคล และธรรมมงคล

บัดนี้ คู่สมรสก็จะรู้สึกว่า วันนี้เราได้ทำการมงคลที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

แต่ดังได้กล่าวว่า ธรรมมงคลนี้ มิใช่แค่เฉพาะหน้า แต่เป็นสิ่งที่จะต้องทำตลอดชีวิต เพราะฉะนั้น ธรรมมงคลจึงไม่จบแค่วันนี้

ส่วนพิธีมงคล แม้จะจบไป ก็อยู่ในความระลึกแห่งความทรงจำ และจะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจว่าเราจะต้องสร้างธรรมมงคลกันสืบต่อไป

ในนามของพระสงฆ์ ขอตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาธรรมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ และท่านผู้ใหญ่ ญาติมิตร ผู้หวังดีปรารถนาดีทุกท่าน อวยชัยให้พรแก่คู่บ่าวสาว

ขอคุณพระรัตนตรัยอภิบาลรักษาให้ทั้งสองเจริญงอกงามด้วยจตุรพิธพรชัย มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา กำลังความสามัคคี ที่จะดำเนินชีวิต ทำกิจการต่างๆ ให้ก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จสมความมุ่งหมาย

จงมีชีวิตที่อบอุ่น ผาสุก มั่นคง ยั่งยืน พร้อมด้วยธรรมทั้ง ๔ ประการดังได้กล่าวมา และงอกงามก้าวหน้า สามารถเผื่อแผ่ความสุข ความร่มเย็นให้แก่สังคมนี้กว้างขวางออกไป

ขอให้มีความเจริญวัฒนาในสรรพมงคล ยังประโยชน์แก่ชีวิตของตน ของครอบครัว ของสังคม และมวลมนุษย์ให้สำเร็จ และงอกงามมีความสุขเพิ่มพูนภิญโญตลอดกาลทุกเมื่อ

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< ยิ่งฝึกตน คนก็ยิ่งประเสริฐ คนยิ่งประเสริฐ ก็ยิ่งสร้างสรรค์สิ่งดีเลิศ

No Comments

Comments are closed.