เป็นมงคลแท้ เมื่อครบทั้งสอง

16 กุมภาพันธ์ 2544
เป็นตอนที่ 1 จาก 16 ตอนของ

ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า1

วันนี้ คุณพ่อคุณแม่ พร้อมทั้งญาติมิตร ท่านที่เคารพนับถือได้มาร่วมทำบุญกับคู่บ่าวสาว ในโอกาสงานมงคลสมรส

เป็นมงคลแท้ เมื่อครบทั้งสอง

การทำบุญวันนี้เป็นการทำบุญในการแต่งงาน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งจะให้บุญ คือความดีนี้ เป็นเครื่องส่งเสริมเชิดชูชีวิตสมรสสืบต่อไป การทำบุญอย่างนี้จัดเป็นธรรมมงคล ในมงคลที่มี ๒ อย่าง

มงคลที่เรารู้จักกันทั่วไปนั้น เรียกว่า “พิธีมงคล” คือมงคลในด้านกิจกรรม เราจัดกิจกรรมที่เรียกว่าพิธีมงคลนี้ เพื่อให้การสมรสเป็นที่รับรู้กันในทางสังคม เป็นรูปธรรมที่มองเห็น เมื่อได้ทำถูกต้องแล้ว เราก็สบายใจว่าระเบียบแบบแผน วัฒนธรรม ประเพณีของสังคมมีมาอย่างไร เราก็ได้ปฏิบัติตามนั้นแล้ว พร้อมกันนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเครื่องระลึกต่อไปภายหน้า

เมื่อเราได้ปฏิบัติโดยถูกต้องดีแล้ว ก็จะเป็นความประทับใจที่ยั่งยืน ระลึกถึงเมื่อใด ก็ทั้งสุขใจ และเตือนใจ คือทั้งระลึกถึงด้วยความสุข มีความปีติ อิ่มใจเป็นต้น และเป็นเครื่องเตือนใจให้เห็นความสำคัญของชีวิตแต่งงาน ที่เราจะต้องพยายามดำรงรักษาให้มีความสุข และเจริญมั่นคง นี้คือด้านที่เรียกว่า พิธีมงคล

แต่ยังมีมงคลอีกด้านหนึ่ง คือ “ธรรมมงคล” แปลว่ามงคลที่เกิดจากธรรม เป็นมงคลด้านนามธรรม เป็นเรื่องของความดีงาม และความรู้ความเข้าใจ แยกเป็น

๑.ความดี คือคุณสมบัติในจิตใจ คุณธรรม ความรู้สึกต่อกัน และ

๒.ความรู้ความเข้าใจ เช่น ความเข้าใจต่อความมุ่งหมายของชีวิตสมรส เป็นต้น

ทั้งหมดนี้ ถ้ามีและปฏิบัติถูกต้องดีแล้ว ก็จะเป็นธรรมมงคล จะเป็นเครื่องช่วยให้ชีวิตสมรสมีความสุขอย่างแท้จริง

มงคลด้านธรรมมงคลนี้สำคัญอย่างยิ่ง นอกจากประกอบพิธีมงคลแล้วเราจะต้องมีธรรมมงคล

พิธีมงคลนั้น เราปฏิบัติจบสิ้นในวันนี้พรุ่งนี้ แต่ธรรมมงคลนั้นอยู่คู่กับชีวิตเรา เป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติตลอดไป

ธรรมมงคล หรือมงคลเกิดจากธรรม ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ และความดีงาม คุณสมบัติต่างๆ นั้น เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตสมรส ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อให้เราประพฤติปฏิบัติในเรื่องนี้ ก็มีมากมาย

 

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไปแต่งงาน คือเริ่มชีวิตใหม่ เป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบครอบครัว >>

เชิงอรรถ

  1. ธรรมโอวาท ในการทำบุญเนื่องในงานมงคลสมรส คุณคริสเตียน โบเรน และคุณพิญญา (ลูกสาวคุณหมอกาญจนา และคุณประพัฒน์ เกษสอาด) ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔  [ได้จัดปรับขัดเกลาเล็กน้อย ในการพิมพ์ใหม่ ก.ย. ๒๕๕๕ และล่าสุด ก.พ. ๒๕๖๐]

No Comments

Comments are closed.