สมชีวีกถา

26 มีนาคม 2514
เป็นตอนที่ 1 จาก 15 ตอนของ

สมชีวีกถา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ
อากังเขยยุง เจ คะหะปะตะโย อุโภ ชานิปะตะโย ทิฏเฐ
เจวะ ธัมเม อัญญะมัญญัง ปัสสิตุง อะภิสัมปะรายัญจะ
อัญญะมัญญัง ปัสสิตุง อุโภวะ อัสสุ สะมะสัทธา สะมะสีลา
สะมะจาคา สะมะปัญญาติฯ

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนาใน สมชีวีกถา พรรณนาหลักธรรมสำหรับส่งเสริมชีวิตของคู่ครอง ให้ราบรื่นปรองดองสม่ำเสมอและสมกัน เพื่อฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีของคณะเจ้าภาพและท่านสาธุชน เนื่องในงานมงคลสมรส เป็นส่วนกุศลวิธีที่จะนำพระพุทธศาสโนวาทมาเป็นเครื่องประสาทพร เพิ่มพูนสิริมงคลแก่คู่สมรส ให้ประสบความสุขความสวัสดี และความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบูลย์แห่งชีวิตครองเรือนตลอดกาลนาน

พิธีมงคลสมรสนั้น ตามประเพณีไทยถือว่าเป็นกิจฝ่ายคฤหัสถ์ ส่วนพิธีเกี่ยวกับสงฆ์ทั้งหมด รวมทั้งการมีพระธรรมเทศนานี้ นับว่าเป็นการทำบุญเนื่องในงานมงคลสมรส เพื่อให้เกิดธรรมมงคลแก่คู่แต่งงานหรือผู้ได้ตกลงกันแล้วที่จะแต่งงานกัน

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไปเมื่อมีคู่ครอง ก็มีทรัพย์สินและญาติมิตรเพิ่มทวี >>

No Comments

Comments are closed.