๒. หลักการของการศึกษา

24 กรกฎาคม 2540

๒. หลักการของการศึกษา

การศึกษา(สิกขา) แยกซอยออกไปเป็น ๓ ด้าน โดยสอดคล้องกับองค์ประกอบแห่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่มี ๓ ด้าน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เรียกว่า ไตรสิกขา ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< — จุดหมาย ๓ ด้าน— ๑. ศีล >>

No Comments

Comments are closed.