คำนำของผู้จัดพิมพ์

26 มกราคม 2539
เป็นตอนที่ 2 จาก 2 ตอนของ

คำนำของผู้จัดพิมพ์

การเสด็จสู่สวรรคาลัยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของปวงชนชาวไทย พสกนิกร ทุกหมู่เหล่าต่างพากันโศกาอาดูรด้วยความอาลัยรักในพระองค์สมเด็จย่าผู้ทรงคุณประเสริฐ

พระธรรมเทศนาที่พระมหาเถระ และพระเถระทั้งหลายได้รับพระราชทานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ และพระบรมอัฐิสมเด็จย่า ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังนั้น แต่ละกัณฑ์มีคุณค่าที่เห็นได้เด่นชัด ๒ ประการ คือ หนึ่ง เป็นคติธรรมในทางพระพุทธศาสนา สอง เป็นการเตือนความทรงจำให้รำลึกถึงองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยตรง

พระธรรมเทศนาเรื่อง ‘อัปปมาทกถา’ ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) รับพระราชทานถวาย เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. นั้น เป็นพระธรรมเทศนาอีกเรื่องหนึ่งที่ทรงคุณค่า ๒ ประการ ดังกล่าวข้างต้น ธรรมสภาพิจารณาเห็นว่า ควรเผยแพร่พระธรรมเทศนานี้ ในรูปแบบหนังสือเล่มเล็ก จัดพิมพ์ด้วยกระดาษคุณภาพพิเศษเพื่อให้หนังสือสวยงามและกระจายไปสู่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้น เป็นการเผยแพร่ธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในขณะเดียวกันก็เป็นการจารึกพระเกียรติคุณในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในรูปแบบพระธรรมเทศนา เป็นรูปเล่มหนังสือ อันจักปรากฏอยู่ในบรรณพิภพตราบนานเท่านาน

ธรรมสภาจึงได้กราบนมัสการขออนุญาตพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก ตีพิมพ์พระธรรมเทศนาเรื่อง ‘อัปปมาทกถา’ และพระเดชพระคุณฯ ก็ได้มีเมตตาอนุญาตให้จัดพิมพ์ได้ตามความประสงค์ ธรรมสภาใคร่ขอกราบนมัสการขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

หนังสือพระธรรมเทศนาเล่มนี้ จักแพร่หลายยิ่งขึ้นเมื่อท่านสาธุชนช่วยกันพิมพ์เพื่อเป็นธรรมบรรณาการในงานพิธีต่างๆ ทำให้ท่านที่ได้รับหนังสือเล่มนี้ร่วมอนุโมทนาชื่นชม และได้ประโยชน์จากการจัดพิมพ์ของท่าน อันเป็นพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าที่ทรงดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นธรรมทานมาโดยตลอดพระชนมชีพของท่าน อีกทั้งยังเป็นการประกาศสดุดีเผยแพร่พระเกียรติคุณองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ‘สมเด็จย่า’ แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย ให้แผ่กว้างไปทั่วบรรณพิภพ ตลอดกาลนาน

สุดท้ายนี้ ธรรมสภาหวังว่า กุศลเจตนาในการจัดพิมพ์พระธรรมเทศนา ‘อัปปมาทกถา’ คงจะช่วยให้หนังสือนี้สำเร็จประโยชน์สมดังความประสงค์ บุญกุศลอันใดจากการเผยแผ่ธรรมในครั้งนี้ ธรรมสภาขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ‘สมเด็จย่า’ ผู้เป็นที่รักและเทิดทูนของพสกนิกรชาวไทย

ด้วยความสุจริตและหวังดี
ธรรมสภาปรารถนาให้โลกได้พบความสุขสงบ

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< (เนื้อหา)

No Comments

Comments are closed.