คำนำ (สำนักพิมพ์)

13 เมษายน 2550

คำนำ

เนื่องจากขณะนี้ กระแสความนิยมวัตถุมงคล “จตุคามรามเทพ” กำลังมาแรงสุดขั้ว ตัวเลขจากศูนย์วิจัยข้อมูลของธนาคารกสิกรไทยว่า เงินสะพัดจากกระแส ‘จตุคามรามเทพ’ นี้ สูงเกินกว่าสองหมื่นสองพันล้านบาท ขณะนี้ ไม่ว่าจะเดินไปที่ใด ก็จะเห็นผู้คนแขวน ‘จตุคามรามเทพ’ ไม่เว้นแม้แต่วัยรุ่น

ปรากฎการณ์นี้ ถ้ามองให้ลึกลงไป ก็จะเห็นได้ว่า มีประเด็นที่น่าเป็นห่วงหลายประเด็น เช่น หนึ่ง คนไทยขาดสรณะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีกระแสนิยมอะไร ที่เชื่อตามๆ กันไป ไม่มีหลักคิดพิจารณา สอง ประเทศไทยมีประชากรที่นับถือพุทธศาสนากว่า ๙๐% เหตุใดจึงมีความเชื่อที่งมงาย เมื่อต้องการสิ่งใดก็หวังพึ่งให้เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ ขัดกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่สอนให้พึ่งตนเอง ให้เชื่อกรรม คือการกระทำ ปรารถนาสิ่งใด ก็ให้มีความเพียรสร้างเหตุปัจจัย เพื่อให้สิ่งนั้นสัมฤทธิผลตามที่ปรารถนาด้วยตัวของตัวเอง ไม่คอยหวังพึ่งความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือปัจจัยภายนอก

ด้วยเหตุนี้ สำนักพิมพวัลลดา จึงมีความห่วงใยในสังคมไทย ประสงค์จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์ปัญญาให้กว้างขวางทั่วถึง ซึ่งการพิมพ์หนังสือเผยแพร่เป็นทางหนึ่งที่จะเข้าถึงสาธารณชนจำนวนมาก

คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ กับหมู่มิตรสหายได้ไปกราบเยี่ยมท่านเจ้าคุณ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ในวันสงกรานต์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีการสนทนาถึงเรื่องดังกล่าวข้างต้น

ท่านเจ้าคุณฯ ก็ได้แสดงทัศนะที่แหลมคม อีกทั้งยังให้ความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ เป็นที่ประทับใจของหมู่คณะอย่างยิ่ง

ครั้นเวลาผ่านไป ทางสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ติดต่อกับทางวัดญาณเวศกวัน เพื่อขอบทความในลักษณะเตือนสติคนไทยในเรื่องกระแสนิยมจตุคามรามเทพ และจะนำไปจัดพิมพ์แจกเนื่องในวันวิสาขบูชา

ในการนี้ ทางวัดฯ ได้มอบ CD บันทึกการสนทนาให้คุณพนิตาเป็นผู้ลอกออกมาเป็นต้นฉบับถวายแก่ท่านเจ้าคุณฯ ตรวจทาน ปรับปรุง เพิ่มเติม ซึ่งท่านก็ได้สละเวลาตรวจแก้และปรับปรุงต้นฉบับ จนกระทั่งเสร็จทันพิมพ์แจกในวันวิสาขบูชาปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

เนื่องจากทางสำนักพุทธฯ แจ้งว่าจะจัดพิมพ์จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม ซึ่งตัวเลขดูเหมือนว่ามาก แต่ถ้าเทียบกับกระแสความนิยมที่บังเกิดขึ้นในขณะนี้ นับว่ายังไม่เพียงพออย่างแน่นอน

คุณพนิตา จึงเสนอว่า สำนักพิมพ์ฯ ควรขออนุญาตพิมพ์เผยแพร่ร่วมไปด้วย โดยคุณพนิตา จะทำภาคผนวกเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา เรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องไว้ในหนังสือเล่มเดียวกัน เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น และไม่ต้องไปค้นคว้าหาอ่านที่ใดอีก

สำนักพิมพ์วัลลดาขอกราบนมัสการขอบพระคุณท่านเจ้าคุณ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่ได้เมตตาอนุญาตให้สำนักพิมพ์วัลลดา ตีพิมพ์เรื่อง คติจตุคามรามเทพ ได้ตามที่ทางสำนักพิมพ์ได้ขออนุญาต โดยเป็นการให้เปล่า

ขอขอบคุณ คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ ที่ได้กรุณาจัดภาคผนวก และดำเนินการจัดทำอาร์ตเวิร์คให้พร้อมพิมพ์เป็นรูปเล่มหนังสือ

สำนักพิมพ์วัลลดา มีโครงการจัดทำหนังสือดีที่เผยแพร่ในราคาย่อมเยา ด้วยเรามีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมการอ่านให้แก่สังคมไทย เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา เพราะปัญญาคือแสงสว่างส่องนำทางชีวิต อย่างไม่มีแสงสว่างใดๆ เสมอเหมือน ขอให้ท่านผู้อ่านติดตามสำนักพิมพ์วัลลดาต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี
สำนักพิมพ์วัลลดา

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< ภาคผนวก: จตุคามรามเทพ: เรื่องราว ประวัติ ที่มา

No Comments

Comments are closed.